A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Informacje podstawowe
Instrukcja korzystania ze strony BIP
Władze
Statut Miasta Brańsk
Struktura organizacyjna urzędu
Jednostki organizacyjne
Sprawozdania jednostek organizacyjnych
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Plan zagospodarowania przestrzennego
Ogłoszenia różne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Zamówienia do 30 000 Euro
Oświadczenia majątkowe
Jednostki Pomocnicze
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Rejestry, ewidencje i archiwa
Dług, cięzar i pomoc publiczna
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze
Kontrole własne
Ochrona środowiska
organizacje pozarządowe
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Gospodarka odpadami komunalnymi
ZBIÓR aktów prawa miejscowego
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Brańsk
Petycje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
wybory samorządowe 2010
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Brańsk
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2011
Wybory do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Wybory Prezydenta RP
Ogólnokrajowe referendum
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 113/16 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących mienie Miasta Brańsk położonych na terenie administracyjnym miasta Brańsk
» Zarządzenie Nr 112/16 w sprawie autupoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok
» Zarządzenie Nr 111/16 w sprawie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk na lata 2017 - 2020 oraz prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2021
» Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
» Zarządzenie Nr 110/16 w sprawie przygotowania projektów uchwał na XVIII sesję Rady Miasta Brańsk
 • Przetargi
 • Przetarg nieograniczony na zadanie pn ,,Zakup i dostawa węgla dla Urzędu Miasta w Brańsku na okres grzewczy 2014/2015''

  przetarg nieograniczony

  Brańsk: Zakup i dostawa węgla dla Urzędu Miasta w Brańsku na okres grzewczy 2014/2015
  Numer ogłoszenia: 290730 - 2014; data zamieszczenia: 02.09.2014
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Brańsk , ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk, woj. podlaskie, tel. 085 7375005 w. 30.
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa węgla dla Urzędu Miasta w Brańsku na okres grzewczy 2014/2015.
  II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa węgla dla Urzędu Miasta w Brańsku na okres grzewczy 2014/2015. Zamawiający ustala wielkość na całość przedmiotu zamówienia: (podane ilości węgla są wielkościami szacunkowymi, obliczonymi na podstawie rocznego zużycia węgla przez Zamawiającego): [cz.1] węgiel kostka (wartość opałowa min. 26000 KJ., popiół do 9%, siarka do 0,4%) - w ilości 150 ton [cz.2] węgiel miał (wartość opałowa min. 23000KJ., popiół do 12%, siarka do 0,4%) - w ilości 220 ton [cz.3] węgiel groszek (wartość opałowa min. 24000 KJ., popiół do 9%, siarka do 0,4%) - w ilości 50 ton 2. Opał dostarczany będzie w zakresie obowiązków Wykonawcy - na jego koszt, transportem drogowym (pojazdami ciężarowymi samowyładowczymi o masie całkowtej nieprzekraczającej 5 ton) do miejsc wskazanych przez Zamawiającego, czyli kotłowni Zasobów Komunalnych, budynku Urzędu Miasta oraz Hydroforni. 3. Miejsce siedziby/ bazy Wykonawcy nie może znajdywać się w większej odległości niż 100 km od miejsc wskazanych przez Zamawiającego. 4. Zamawiający jednorazowo może wymagać dostawy węgla w ilości 5-20 ton. 5. Wyroby węglowe będące przedmiotem przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Zakup i dostawa węgla dla Urzędu Miasta w Brańsku na okres grzewczy 2014/2015, tj. węgiel kamienny kostka, miał i groszek oraz dostawa opału do wskazanych w SIWZ miejsc przeznaczenia podlegają zwolnieniu z podatku akcyzowego zgodnie z art. 31a ust. 2 pkt. 3 znowelizowanej ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U.2014.752 j.t.). Zgodnie z powyżej cytowanymi zapisami, zwalnia się od akcyzy wyroby węglowe zużywane przez organy administracji publicznej.
  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.12.10-5.
  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2015.
  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) WADIUM
  Informacja na temat wadium: brak wadium
  III.2) ZALICZKI
  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
  • III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.umbransk.bip.podlaskie.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 17-120 Brańsk ul. Rynek 8 pokój nr 3.
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.09.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Brańsk 17-120 Brańsk ul. Rynek 8 sekretariat.
  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
  CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: węgiel kostka.
  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: węgiel kostka (wartość opałowa min. 26000 KJ., popiół do 9%, siarka do 0,4%) - w ilości 150 ton.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.12.10-5.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: węgiel miał.
  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: węgiel miał (wartość opałowa min. 23000KJ., popiół do 12%, siarka do 0,4%) - w ilości 220 ton.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.12.10-5.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


  CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: węgiel groszek.
  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: węgiel groszek (wartość opałowa min. 24000 KJ., popiół do 9%, siarka do 0,4%) - w ilości 50 ton.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.12.10-5.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


  Data wprowadzenia: 2014-09-02 0938
  Data upublicznienia: 2014-09-02
  Art. czytany: 1845 razy

  » SIWZ - rozmiar: 57690 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » załacznik nr 6 - rozmiar: 22363 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » załącznik nr 1 - rozmiar: 16886 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » załącznik nr 2 - rozmiar: 15820 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 3 - rozmiar: 15911 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » załącznik nr 4 - rozmiar: 22379 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » załącznik nr 5 - rozmiar: 16248 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Jolanta Kryńska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  » Przełącz na wiadomości normalne
  Ostat. 10 wiadomości z archiwum:

  » PROTOKOŁY GŁOSOWANIA Z 3 OBWODÓW M.BRAŃSK
  » SKŁAD OSOBOWY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
  » OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku
  » OBWIESCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku
  » składy osobowe obwodowych komisji wyborczych
  » INFORMACJA O PUBLICZNYM LOSOWANIU
  » Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r.
  » OBWIESZCZENIE Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 sierpnia 2015 r.
  » OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Brańskz dnia 24 września 2015 r.
  Urząd Miasta Brańsk