A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Informacje podstawowe
Instrukcja korzystania ze strony BIP
Władze
Statut Miasta Brańsk
Struktura organizacyjna urzędu
Jednostki organizacyjne
Sprawozdania jednostek organizacyjnych
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Plan zagospodarowania przestrzennego
Ogłoszenia różne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Zamówienia do 30 000 Euro
Oświadczenia majątkowe
Jednostki Pomocnicze
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Rejestry, ewidencje i archiwa
Dług, cięzar i pomoc publiczna
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze
Kontrole własne
Ochrona środowiska
organizacje pozarządowe
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Gospodarka odpadami komunalnymi
ZBIÓR aktów prawa miejscowego
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Brańsk
Petycje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
wybory samorządowe 2010
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Brańsk
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2011
Wybory do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Wybory Prezydenta RP
Ogólnokrajowe referendum
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 113/16 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących mienie Miasta Brańsk położonych na terenie administracyjnym miasta Brańsk
» Zarządzenie Nr 112/16 w sprawie autupoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok
» Zarządzenie Nr 111/16 w sprawie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk na lata 2017 - 2020 oraz prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2021
» Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
» Zarządzenie Nr 110/16 w sprawie przygotowania projektów uchwał na XVIII sesję Rady Miasta Brańsk
 • Przetargi
 • Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 300 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta na rok 2014

  przetarg

  Brańsk: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 300 000 zł na sfinansowanie
  planowanego deficytu budżetu miasta na rok 2014
  Numer ogłoszenia: 210890 - 2014; data zamieszczenia: 24.06.2014
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Brańsk , ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk, woj. podlaskie, tel. 085 7375005 w. 28.
  Adres strony internetowej zamawiającego: www.umbransk.bip.podlaskie.pl
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 300 000 zł na sfinansowanie
  planowanego deficytu budżetu miasta na rok 2014.
  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 300
  000 zł w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu miasta na rok 2014. Dla ustalenia całkowitego kosztu kredytu należy oprzeć się o zmienną stopę
  procentową ustaloną wg 1-miesięcznej stawki WIBOR na dzień 11.06.2014 r. i marżę bankową. Nie przywiduje się prowizji przygotowawczej. Dane dotyczące kredytu: 1. Kwota kredytu: 1 300 000 zł. 2. Termin uruchomienia - dzień po podpisaniu umowy. 3. Forma zabezpieczenia - weksel in blanco. 4.Terminy spłat rat
  kapitałowych - w ratach kwartalnych w latach 2015 - 2021 zgodnie z załączonym harmonogramem (Załącznik nr 4 do SIWZ). 5. Termin spłaty ostatniej raty kredytu -
  31.12.2021 r. 6. Spłata odsetek ostatniego dnia kwartału - jeżeli wypada w dzień wolny od pracy, termin spłaty upływa następnego dnia roboczego. 7. Kredyt nie
  może być obciążony innymi opłatami i prowizjami niż wymienione w złożonej przez bank ofercie. 8. Do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę
  dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365 dni w roku, a roku przestępnym 366 dni. 9. O wysokości oprocentowania w danym okresie obrachunkowym bank
  zawiadamia Zamawiającego (Kredytobiorcę) na piśmie w terminie 7 dni od daty ustalenia oprocentowania dla tego okresu. 10. Zamawiający zastrzega sobie
  możliwość wcześniejszych spłat całości lub części kredytu bez dodatkowych opłat, po powiadomieniu Banku z 7 - dniowym uprzedzeniem o zamierzonej spłacie. Z
  tego tytułu nie przysługuje Bankowi dodatkowa prowizja. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu odsetki będą liczone do dnia spłaty kredytu, a nie do końca
  okresu umowy. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania całej kwoty kredytu, bez podania przyczyny. W przypadku niewykorzystania kredytu w
  pełnej wysokości Zamawiający nie będzie ponosił żadnych koszów. 12. Odsetki naliczane są od wykorzystanej kwoty kredytu. Od kwoty niewykorzystanej nie
  pobiera się dodatkowych opłat. 13. Do oferty należy dołączyć symulację spłaty kredytu. 14.Przed podpisaniem umowy Zamawiający złoży oświadczenie o poddaniu
  się egzekucji. 15.Zamawiający dopuszcza możliwość umieszczenia na wekslu in blanco kontrasygnaty Skarbnika gminy.
  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.
  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2021.
  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) WADIUM
  Informacja na temat wadium: Zmawiający nie wymaga wniesienia wadium
  III.2) ZALICZKI
  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
  III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy (art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy): a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej
  działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień, b. posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania
  zamówienia, c. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d. znajdują się w sytuacji
  ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają
  wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ust.1 i 2 ustawy. 3. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
  postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów
  do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 4. Ocena spełniania w/w warunków
  dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez wykonawcę
  wraz z ofertą. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
  III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i
  oświadczeniach złożonych przez wykonawcę wraz z ofertą. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca
  spełnił.
  III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i
  oświadczeniach złożonych przez wykonawcę wraz z ofertą. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca
  spełnił.
  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i
  oświadczeniach złożonych przez wykonawcę wraz z ofertą. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca
  spełnił.
  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i
  oświadczeniach złożonych przez wykonawcę wraz z ofertą. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca
  spełnił.
  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
  WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu
  warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
  lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
  upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
  dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  III.6) INNE DOKUMENTY
  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
  III. Wyliczenie obsługi kosztów kredytu (kwartalnych spłat odsetek) zgodnie z planowanym harmonogramem spłaty. Symulację spłaty należy dołączyć do oferty. IV.
  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie. 1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: a) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie
  lub nienależyte wykonanie zobowiązania b) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę
  pisemną. Fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem.
  Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów.
  Zamawiający będzie prowadzić korespondencję i rozliczenia finansowe wyłącznie z pełnomocnikiem. 2) Składając ofertę wspólnie (art. 23 ustawy - Pzp) przez
  dwóch lub więcej Wykonawców należy zwrócić uwagę w szczególności na następujące wymagania: a) ofertę oraz dokumenty i oświadczenia dot. spełniania
  warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Pzp należy złożyć w imieniu całego konsorcjum (dokumenty traktowane jako wspólne),
  b) dokumenty i oświadczenia dot. niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy - Pzp składa każdy z członków konsorcjum w imieniu własnym.
  SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umbransk.bip.podlaskie.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta w Brańsku, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk, pok. nr 3 od poniedziałku
  do piątku w godz 7:30-15:30.
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.07.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta w Brańsku, ul.
  Rynek 8, 17-120 Brańsk, pok. nr 3.
  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu
  Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o
  Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.


  Data wprowadzenia: 2014-06-24 1221
  Data upublicznienia: 2014-06-24
  Art. czytany: 1569 razy

  » formularz z pytaniami do przetargu - rozmiar: 385191 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Ogłoszenie o zamówieniu z portalu BZP - rozmiar: 180732 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » pytania i odpowiedzi do przetargu - rozmiar: 49947 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Rb-27S za 1 kwartał 2014 - rozmiar: 357774 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Rb-27S za 2013 r. - rozmiar: 402325 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Rb-28S za 1 kwartał 2014 r. - rozmiar: 932149 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Rb-28S za 2013 r. - rozmiar: 996514 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Rb-NDS za 1 kwartał 2014 r. - rozmiar: 74994 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Rb-NDS za 2013 r. - rozmiar: 53479 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Rb-N za 1 kwartał 2014 - rozmiar: 80213 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Rb-N za 2013 r. - rozmiar: 134107 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Rb-Z za 1 kwartał 2014 r. - rozmiar: 94884 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Rb-Z za 2013 r. - rozmiar: 165071 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » SIWZ wraz z załacznikami - rozmiar: 438579 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » SIWZ z załącznikami w wersji edytowalnej (word) - rozmiar: 220160 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Uchwała - rozmiar: 2221991 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Uchwała o udzieleniu absolutorium dla Burmistrza Miasta Brańsk - rozmiar: 192953 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Uchwała RIO - rozmiar: 2221991 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu - rozmiar: 1140838 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Uchwała RIO w sprawie wykonania budżetu za 2013 r. - rozmiar: 549643 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty kredytu - rozmiar: 973792 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » uchwała w sprawie powołania skarbnika - rozmiar: 269064 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » uchwała w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 r. - rozmiar: 17433275 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2017 - rozmiar: 5709395 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Uchwała z dnia 30.06.2014 r. w sprawie zmiany wieloltniej prognozy finansowej - rozmiar: 930695 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Wykaz instytucji w których miasto korzysta z kredytów i pożyczek - rozmiar: 538798 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta Brańsk - rozmiar: 178658 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Zarządzenie w sprawie zaciągnięcia kredytu - rozmiar: 336980 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zaświadczenie o nadanym nr identyfikacji REGON - rozmiar: 571943 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Zaświadczenie o wyborze Burmistrza Miasta Brańsk - rozmiar: 12268 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Jolanta Kryńska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  » Przełącz na wiadomości normalne
  Ostat. 10 wiadomości z archiwum:

  » PROTOKOŁY GŁOSOWANIA Z 3 OBWODÓW M.BRAŃSK
  » SKŁAD OSOBOWY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
  » OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku
  » OBWIESCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku
  » składy osobowe obwodowych komisji wyborczych
  » INFORMACJA O PUBLICZNYM LOSOWANIU
  » Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r.
  » OBWIESZCZENIE Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 sierpnia 2015 r.
  » OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Brańskz dnia 24 września 2015 r.
  Urząd Miasta Brańsk