A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Informacje podstawowe
Instrukcja korzystania ze strony BIP
Władze
Statut Miasta Brańsk
Struktura organizacyjna urzędu
Jednostki organizacyjne
Sprawozdania jednostek organizacyjnych
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Plan zagospodarowania przestrzennego
Ogłoszenia różne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Zamówienia do 30 000 Euro
Oświadczenia majątkowe
Jednostki Pomocnicze
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Rejestry, ewidencje i archiwa
Dług, cięzar i pomoc publiczna
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze
Kontrole własne
Ochrona środowiska
organizacje pozarządowe
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Gospodarka odpadami komunalnymi
ZBIÓR aktów prawa miejscowego
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Brańsk
Petycje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
wybory samorządowe 2010
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Brańsk
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2011
Wybory do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Wybory Prezydenta RP
Ogólnokrajowe referendum
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 113/16 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących mienie Miasta Brańsk położonych na terenie administracyjnym miasta Brańsk
» Zarządzenie Nr 112/16 w sprawie autupoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok
» Zarządzenie Nr 111/16 w sprawie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk na lata 2017 - 2020 oraz prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2021
» Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
» Zarządzenie Nr 110/16 w sprawie przygotowania projektów uchwał na XVIII sesję Rady Miasta Brańsk
 • Przetargi
 • Wykonanie otworu studziennego nr 3 oraz zakup i montaż obudowy naziemnej studni wraz z podłączeniem studni do rurociągu ssawnego Ø 150

  Wykonanie otworu studziennego nr 3 oraz zakup i montaż obudowy naziemnej studni wraz z podłączeniem studni do rurociągu ssawnego Ø 150

  Brańsk: Wykonanie otworu studziennego nr 3 oraz zakup i montaż obudowy naziemnej studni wraz z podłączeniem studni do rurociągu ssawnego Ø 150
  Numer ogłoszenia: 60872 - 2016; data zamieszczenia: 17.03.2016
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
  Ogłoszenie dotyczy:
  V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Brańsk , ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk, woj. podlaskie, tel. 085 7375005 w. 28.
  Adres strony internetowej zamawiającego: www.umbransk.bip.podlaskie.pl
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie otworu studziennego nr 3 oraz zakup i montaż obudowy naziemnej studni wraz z podłączeniem studni do rurociągu ssawnego Ø 150.
  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu otworu studziennego nr 3, zakup i montaż obudowy naziemnej studni oraz podłączenie studni do rurociągu ssawnego Ø 150 A. Wykonanie otworu studziennego nr 3 na terenie ujęcia miejskiego w Brańsku przy ul. Senatorskiej 14- zgodnie dokumentacją techniczną Zadanie to obejmuje: a) wykonanie otworu wiertniczego nr 3 o głębokości 66 m przy użyciu dwóch kolumn rur, tj. o średnicy 508 mm do głębokości około 25 m (posadowiona na korku iłowym) oraz o średnicy 457 mm do głębokości około 66 m (usunięta całkowicie w trakcie filtrowania otworu), b) zabudowanie otworu filtrem o PVC - U o średnicy 280 mm i całkowitej długości 65,5 m, w tym część robocza o łącznej długości około 34,5m, c) przeprowadzenie pompowania oczyszczającego i pomiarowego, d) wykonanie badań laboratoryjnych pobranych próbek gruntu i wody w zakresie określonym w projekcie robót geologicznych, e) wykonanie robót geodezyjnych (niwelacja i domiary) B. Zakup i montaż obudowy studni głębinowej z przystosowaniem do samowypływu i automatycznym awaryjnym dogrzewem o wymiarach: długość - 1,66 m, szerokość 1,10 m, grubość - 0,10 m. Podstawa wykonana jest z konstrukcji stalowej ażurowej, obudowanej szczelną powłoką z laminatu poliestrowo - szklanego w całości wypełniona pianką poliuretanową stanowiącą ocieplenie podstawy. Pokrywa obudowy o wymiarach wewnętrznych: długość - 1,34 m, szerokość 0,80 m, wysokość 0,85 lub 1,30 m. Pokrywa składa się z dwóch elementów (wewnętrznego i zewnętrznego) wykonanych z laminatu poliestrowo - szklanego. Przestrzeń między elementami wypełniona jest warstwą ocieplającą z pianki poliuretanowej grubości 50 mm. Podłączenie studni do rurociągu ssawnego Ø 150 - zgodnie z dokumentacją techniczną Zadanie to obejmuje:a) zakup i montaż studni głębinowej b) wykonanie dezynfekcji studni; c) wykonanie badań laboratoryjnych wody; d) podłączenie studni do rurociągu ssawnego Ø 150 Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik do niniejszej SIWZ. Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem realizacji robót oraz ich zakresem, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia..
  II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.22.20-9, 45.00.00.00-7, 45.11.12.00-0.
  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.07.2016.
  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM
  Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium: a)Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych). b) Wadium może być wniesione w: pieniądzu, poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824). c) Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto zamawiającego: 52806300010010010011820009 z dopiskiem na przelewie: Wadium w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu otworu studziennego nr 3 oraz zakupie i zamontowaniu naziemnej studni . Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: - pieniężnej dokument potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty, - innej niż pieniądz, oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. d) Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp. e) Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. f) Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Pzp.
  III.2) ZALICZKI
  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
  III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że posiada zarejestrowaną działalność gospodarczą.
  III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  2) Posiadania wiedzy i doświadczenia. Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, co najmniej 2 zamówienia polegające na wykonaniu inwestycji o zbliżonym zakresie robót co inwestycja a także wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł każda z podaniem ich wartości oraz dat i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  3) Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia za spełniony, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje w zakresie wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi tj. a) jedną osobą posiadającą uprawnienia stosownie do postanowień art. 50 Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz.U. z 2015 r. poz. 196 z późn. zm.). W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych, innych podmiotów, niezależnie od charakteru tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. W/w zobowiązanie winno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy ubiegającego się o zamówienie odpowiedniego zasobu - wskazywać zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, sposób korzystania z zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę przy wykonaniu zamówienia. W sytuacji, gdy podmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia (tj. wiedza i doświadczenie taki dokument powinien zawierać wyraźne zawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. Powyższe uczestnictwo może odbywać się w dowolnej, dozwolonej przez prawo postaci (np. jako podwykonawca).
  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że posiada środki finansowe na rachunku bankowym bądź w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy zł),
  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
  wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
  opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  1 - Cena - 95
  2 - termin gwarancji - 5

  IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umbransk.bip.podlaskie.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Brańsk 17-120 Brańsk ul. Rynek 8.
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.04.2016 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta Brańsk 17-120 Brańsk ul. rynek 8 pokój Nr 3.
  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie  Data wprowadzenia: 2016-03-17 1359
  Data upublicznienia: 2016-03-17
  Art. czytany: 507 razy

  » Decyzja zasobowa - rozmiar: 1369892 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » karta studni nr 1 - rozmiar: 902847 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » karta studni nr 2 - rozmiar: 1113754 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » mapa dokumentacyjna - rozmiar: 376834 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » mapa przeglądowa - rozmiar: 288001 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » mapa zasadnicza - rozmiar: 1182895 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » MHP Rysunek - rozmiar: 1068262 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » PGTO Główka - rozmiar: 253422 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » PGTO Rysunek - rozmiar: 703415 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Projekt robót geologicznych - rozmiar: 1438857 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Projekt techniczny - rozmiar: 973498 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Przedmiar robót - rozmiar: 18709 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Przekrój - rozmiar: 674160 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » rysunek - rozmiar: 741181 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » SIWZ - rozmiar: 50178 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Wzór umowy - rozmiar: 33302 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik Nr 1 - rozmiar: 16792 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik Nr 2 - rozmiar: 13327 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik Nr 3 - rozmiar: 11657 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik Nr 4 - rozmiar: 11715 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik Nr 5 - rozmiar: 12774 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik Nr 6 - rozmiar: 11523 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik Nr 7 - rozmiar: 12412 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik Nr 8 - rozmiar: 12222 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Jolanta Kryńska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  » Przełącz na wiadomości archiwalne
  Podkategoria:
  Procedura budżetowa
  Budżet
  Wykonywanie budżetu
  Podatki i opłaty lokalne
  Dotacje z budżetu
  Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu i deficycie
  Ostat. 10 wiadomości:

  » Zarządzenie Nr 106/16 Burmistrza Miasta Brańsk z 20 października 2016r
  » Zarządzenie Nr 87/16 Burmistrza Miasta Brańsk z 20 kwietnia 2016r
  » Zarządzenie Nr 82/16 Burmistrza Miasta Brańsk z 08 marca 2016r
  » Zarządzenie Nr 56/15 Burmistrza Miasta Brańsk z 26 października 2015r
  » Zarządzenie Nr 38/15 Burmistrza Miasta Brańsk z 27 lipca 2015r
  » Zarządzenie Nr 27/15 Burmistrza Miasta Brańsk z 22 kwietnia 2015r.
  » Zarządzenie Nr 10/15 Burmistrza Miasta Brańsk z 12 lutego 2015r.
  » Zarządzenie Nr 282/14 Burmistrza Miasta Brańsk z 23 października 2014r.
  » Zarządzenie Nr 264/14 Burmistrza Miasta Brańsk z 25 lipca 2014r.
  » Zarządzenie Nr 246/14 Burmistrza Miasta Brańsk z 24 kwietnia2014r.
  Urząd Miasta Brańsk