A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Informacje podstawowe
Instrukcja korzystania ze strony BIP
Władze
Statut Miasta Brańsk
Struktura organizacyjna urzędu
Jednostki organizacyjne
Sprawozdania jednostek organizacyjnych
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Plan zagospodarowania przestrzennego
Ogłoszenia różne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Zamówienia do 30 000 Euro
Oświadczenia majątkowe
Jednostki Pomocnicze
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Rejestry, ewidencje i archiwa
Dług, cięzar i pomoc publiczna
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze
Kontrole własne
Ochrona środowiska
organizacje pozarządowe
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Gospodarka odpadami komunalnymi
ZBIÓR aktów prawa miejscowego
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Brańsk
Petycje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
wybory samorządowe 2010
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Brańsk
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2011
Wybory do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Wybory Prezydenta RP
Ogólnokrajowe referendum
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 113/16 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących mienie Miasta Brańsk położonych na terenie administracyjnym miasta Brańsk
» Zarządzenie Nr 112/16 w sprawie autupoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok
» Zarządzenie Nr 111/16 w sprawie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk na lata 2017 - 2020 oraz prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2021
» Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
» Zarządzenie Nr 110/16 w sprawie przygotowania projektów uchwał na XVIII sesję Rady Miasta Brańsk
 • Przetargi
 • Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Brańsk

  Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Brańsk  Nr postępowania: 271.2.2016.


  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


  ZAMAWIAJĄCY:
  Miasto Brańsk
  ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk
  pow. bielski, woj. podlaskie
  NIP: 543-20-69-834
  REGON: 050658947  ZADANIE:


  „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Brańsk”  Projekt finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzkiego oraz Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
  Tryb udzielenia zamówienia:
  postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
  nieograniczonego na podstawie art. 10 ust.1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)
  Zatwierdzam:
  Brańsk, 14.04.2016 r.  Nazwa zadania:

  „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Brańsk”
  Symbol CPV:

  45.26.26.60-5 - Usuwanie azbestu
  90.65.00.00-8 - Usługi usuwania azbestu

  ZAMAWIAJĄCY:

  Miasto Brańsk
  ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk
  http://www.umbransk.bip.podlaskie.pl
  e-mail: um.bransk@bransk.podlaskie.pl
  Godziny urzędowania 7:30 – 15:30


  Rozdział I

  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
  oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie sposobu i osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.


  1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują, z uwzględnieniem ust. 3, za pomocą faksu, e-mail lub pisemnie.

  2. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę (za pomocą krótkiej informacji zwrotnej przesłanej faksem lub e-mailem) faktu otrzymania każdego wniosku, zawiadomienia lub informacji przekazanych faksem lub e-mailem, a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego takich dokumentów.

  3. Wykonawca składa ofertę, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

  4. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:

  Urząd Miasta Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk

  z dopiskiem:

  „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Brańsk”

  Postępowanie jest oznaczone znakiem sprawy: GK.271.2.2016

  Wykonawcy winni we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na podane oznaczenie.

  5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

  6. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.

  7. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treść SIWZ. Dokonane zmiany Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.umbransk.bip.podlaskie.pl, a także doręczy niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ.

  8. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność zmian w przygotowaniu oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian.

  9. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w tym do potwierdzania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, e-mail jest Pani Joanna Półtorak – inspektor w Referat Budownictwa Mienia Komunalnego Planowania Przestrzennego i Rolnictwa.
  Tel. 85 7 375 005 (wew. 30), e-mail: um.bransk@bransk.podlaskie.pl lub joannapoltorak@bransk.podlaskie.pl

  10. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim.

  11. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.

  12. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty.

  13. Na wniosek wykonawcy SIWZ będzie wydawana bezpłatnie.

  14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

  15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

  16. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

  17. Zmawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej i ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

  18. Zamawiający nie ¬przewiduje zastosowanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6.

  19. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

  20. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, ani wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 pzp.

  21. Zamawiający nie zastrzega do osobistego wykonania przez wykonawcę części zamówienia.

  Rozdział II

  Opis przedmiotu zamówienia

  1. Podstawa prawna:

  1.1. Opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

  • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.);

  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 poz. 231),

  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2254).

  1.2. Wykonania przedmiotu zamówienia:

  • Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz.21 z późn. zm.);

  • Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.);

  • Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 3, poz.20 z późn. zm.);

  • Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367 z późn. zm.);

  • Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. 2005 r., Nr 216, poz. 1824);

  • Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2014 r., poz. 1973);

  • Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r., Nr 8, poz. 31);

  • Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290).

  2. Przedmiot i zakres zamówienia.

  Przedmiotem zamówienia jest: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Brańsk”

  Zakres zamówienia obejmuje wykonanie:

  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi polegającej na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Brańsk z miejsc i budynków wskazanych przez Zamawiającego. Szacowana ilość wyrobów zawierających azbest wynosi 3.183,88 m² 42,98 Mg – przelicznik 13,5 kg (21 posesji) . Wykonawca wykona usługę zgodnie ze szczegółowym zakresem rzeczowym prac i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. W przypadku, gdy ilość odpadów azbestowych będzie mniejsza niż określona powyżej Wykonawca nie będzie rościł od Zamawiającego z tego tytułu żadnych roszczeń, w tym także roszczeń odszkodowawczych.

  Szczegółowy zakres prac obejmuje:

  1) Odbiór, transport i unieszkodliwienie pokrycia dachowego wykonanego z płyt falistych azbestowo-cementowych dla budownictwa oraz rur azbestowo – cementowych z terenu Miasta Brańsk w szacunkowej ilości 3.183,88 m² tj. 42,98 Mg – przelicznik 13,5 kg. W ramach prac wykonane zostaną: pakowanie, załadunek, transport odpadu niebezpiecznego z miejsca zbiórki do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i składowanie wraz z kosztami unieszkodliwiania na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej w ustawie o odpadach z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów - „Karta przekazania odpadów“.
  2) Wykaz nieruchomości określający lokalizację i dane właścicieli posesji, z których należy usunąć wyroby zawierające azbest Wykonawca otrzyma od Zamawiającego po podpisaniu umowy. Zakres prac i termin wykonania każdorazowo powinien być ustalony z właścicielami nieruchomości oraz przekazany do wiadomości pracownikowi Urzędu Miasta Brańsk.

  Uwaga:

  Wskazane wyżej ilości mogą ulec zmianie uwzględniając fakt, że podstawą do ich określenia są wnioski właścicieli nieruchomości, w których właściciele określili powierzchnię płyt wyrażoną w m².
  Przyjęto, że 1m² waży 13,5 kg.
  Wykonawca zamówienia staje się posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów niebezpiecznych powstałych w wyniku prowadzenia prac.

  3. Wykonanie usługi.

  1) Wykonawca będzie zobowiązany do zbiórki, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest. Wykonanie unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych może być powierzone wyłącznie podmiotowi posiadającemu odpowiednie uprawnienia. Brak dokumentu świadczącego o utylizacji lub przekazaniu uprawnionemu podmiotowi do utylizacji spowoduje, że Zamawiający nie przystąpi do wykonywania odbioru.

  2) Wykonawca musi zapewnić:

  • Sporządzenie planu pracy i planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy;

  • Nadzór osoby odpowiedzialnej za organizację wykonywanych robót i zabezpieczenie placu budowy;

  • Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót oraz ewentualną wypłatę odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia robót lub prac z nim związanych (Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia);

  • Koszty ważenia wyrobów zawierających azbest ponosi Wykonawca. Ważenie zdemontowanych i odbieranie odpadów zawierających azbest powinno się odbywać w obecności właściciela nieruchomości oraz pracownika Urzędu Miasta Brańsk.

  • Wykonawca dokonuje ważenia i z tej czynności sporządza protokół zawierający co najmniej: imię i nazwisko właściciela nieruchomości, adres nieruchomości z której następuje odbiór odpadów, datę odbioru, ilość odebranych odpadów w Mg lub m² i potwierdzenie prawidłowego wykonania usługi.

  • Wykonawca dostarcza Zamawiającemu potwierdzenie przyjęcia odpadu od właściciela nieruchomości (karta ewidencji odpadu), dokumentację fotograficzną nieruchomości, z których usunięto wyroby/odpady zawierające azbest, przed i po wykonaniu prac – w formie elektronicznej oraz dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów na składowisko posiadające zezwolenie na przyjmowanie odpadów zawierających azbest – miejsce unieszkodliwiania (karta przekazania odpadu).

  • Wykonawca wystawi dla właściciela posesji oświadczenie o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczenia terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

  • Zamawiający dokona protokolarnego odbioru wykonanych robót.

  • Dokonanie zapłaty za wykonane roboty nastąpi jedynie do kwoty kosztów ilości rzeczywiście unieszkodliwionych odpadów azbestowych – wyliczonej w formie iloczynu stawki łącznej (w PLN za 1 Mg) x ilość (w Mg).
  Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z prawem obowiązującym w tym zakresie.

  3) Wykonawca może powierzyć wykonywanie części usługi podwykonawcom, z uwzględnieniem następujących postanowień:

  a) warunkiem podzlecenia wykonania części usługi będzie przedstawienie Zamawiającemu projektu umowy, na warunkach, której będą regulowane wzajemne stosunki pomiędzy wykonawcą, a podwykonawcą,

  b) wykonawca przed zleceniem wykonania części zamówienia przedstawi Zamawiającemu wykaz prac powierzanych do wykonania,

  c) przed zawarciem umowy z podwykonawcą, wykonawca przedstawi uprawnienia podwykonawcy, jeżeli zlecane prace takich uprawnień wymagają,

  d) jeżeli w ciągu 14 dni Zamawiający nie wniesie uwag do projektu umowy, uważać się będzie za jego zaakceptowanie,

  e) uwagi Zamawiającego do projektu umowy wykonawcy z podwykonawcą muszą być wniesione niezwłocznie przed zawarciem umowy,

  f) za wykonane roboty przez podwykonawcę pełna odpowiedzialność finansowo-rzeczowa spoczywa na wykonawcy,

  g) wykonawca nie może się uchylić od odpowiedzialności za prace zlecone do wykonania podwykonawcy,

  4. Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia.

  1) Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie usługi ustala się w formie umownej za faktyczną ilość usuniętego materiału zawierającego azbest na podstawie karty usunięcia odpadu.

  2) Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie obejmowało wszelkie koszty usunięcia odpadów, a w szczególności koszty zebrania, transportu, utylizacji w miejscu specjalistycznym, koszty ewentualnych szkód powstałych w wyniku dokonanej rozbiórki.

  3) Rozliczenie za wykonanie usługi nastąpi jedną fakturą po usunięciu azbestu z nieruchomości wskazanych przez Zamawiającego.

  4) Zapłata za fakturę może nastąpić z wykorzystaniem terminu odroczonej zapłaty - do 30 dni licząc od dnia złożenia u Zamawiającego faktury sprawdzonej i zatwierdzonej przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz protokołu odbioru prac i karty usunięcia odpadu.  Rozdział III

  Termin związania ofertą

  1. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu 30 dni, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w raz z upływem terminu składania ofert.
  2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

  Rozdział IV

  Termin wykonania zamówienia
  Termin wykonania zamówienia – do 30.09.2016 r. według harmonogramu prac dostarczonego przez Zamawiającego.

  Rozdział V

  Opis warunków udziału w postępowaniu

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
  1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania oceny:
  Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu w/w odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) - tj. przedłoży zezwolenie. Przedłoży także umowę z właścicielem specjalistycznego składowiska odpadów niebezpiecznych posiadającym odpowiednie dopuszczenia w tym zakresie na zdeponowanie odpadów azbestowo-cementowych lub jego pisemne zapewnienie o odbiorze tych odpadów. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców nastąpi na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawców i oparty będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia.

  2) Wiedza i doświadczenie.

  Opis sposobu dokonywania oceny:

  Do weryfikacji spełniania tego warunku posłużą odpowiednio wykazy wykonanych usług. Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał przynajmniej 2 usługi usuwania azbestu o minimalnej wartości 50 tys. zł każda, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców nastąpi na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawców i oparty będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia.

  3) Potencjał techniczny.

  Opis sposobu dokonywania oceny:

  Weryfikacja potencjału technicznego dokonywana będzie w oparciu o wykaz sprzętu do załadunku i transportu odpadów niebezpiecznych, tj. azbestu. Wymagane jest posiadanie co najmniej 1 samochodu do transportu i 1 sprzętu do załadunku z informacją o podstawie ich dysponowania. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców nastąpi na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawców i oparty będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia.

  4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia.

  Opis sposobu dokonywania oceny:

  Weryfikacja osób zdolnych do wykonywania zamówienia dokonywana będzie w oparciu o wykaz dysponowania osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i są przeszkoleni w zakresie pracy z wyrobami zawierającymi azbest oraz posiadającymi odpowiednie uprawnienia przewidziane do realizacji zamówienia. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców nastąpi na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawców i oparty będzie na zasadzie spełnia/ nie spełnia.


  Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

  4) Sytuacja ekonomiczna i finansowa.

  Opis sposobu dokonywania oceny:

  Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 40 tys. zł. Wykonawca wykaże się odpowiednim potencjałem ekonomicznym, tj. dysponuje środkami finansowymi lub ma dostęp do kredytu w wysokości 50 tys. zł. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców nastąpi na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawców i oparty będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia.

  5) Brak podstaw do wykluczenia w rozumieniu art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.;

  Opis sposobu dokonywania oceny:

  Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonego przez wykonawcę do oferty oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.


  2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:

  W przypadku składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia np. konsorcja, spółki cywilne) oferta spełniać musi następujące wymagania:
  a) warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także sytuacji ekonomicznej i finansowej w sumie musi spełniać wymagane od wykonawców warunki,
  b) w odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego, każdy z Wykonawców występujących wspólnie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
  c) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie,
  d) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego – pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty,
  e) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych.
  W sytuacji, kiedy Wykonawca nie złoży wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub nie złoży pełnomocnictwa albo złoży wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, zawierające błędy lub złoży wadliwe pełnomocnictwo, zamawiający wezwie go do ich złożenia w wyznaczonym terminie (za wyjątkiem sytuacji, kiedy mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania). Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż na dzień, w którym upłynął termin składania ofert.


  Rozdział VI

  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają złożyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału


  1. Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne jest zobowiązany, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, załączyć do oferty podpisane oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ). Ponadto na potwierdzenie spełniania warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień Publicznych Wykonawca załączy do oferty następujące dokumenty:

  1) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zbierania i transportu odpadów niebezpiecznych obowiązujące na terenie objętym przedmiotowym zadaniem;

  2) aktualną umowę z uprawnionym Przedsiębiorstwem lub pisemne zapewnienie uprawnionego Przedsiębiorcy na odbiór odpadów niebezpiecznych (w tym azbest) do utylizacji;

  3) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, przynajmniej 2 usług w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie – załącznik nr 3,

  4) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych a także, że są przeszkolone w zakresie pracy z wyrobami zawierającymi azbest oraz posiadają odpowiednie uprawnienia przewidziane do realizacji zamówienia oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami - załącznik nr 6,

  5) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia – załącznik nr 7,

  6) wykaz sprzętu do załadunku i transportu odpadów niebezpiecznych, tj. azbestu – załącznik nr 8,

  7) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  8) opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów:

  1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ;

  2) oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej na podstawie art. 26 ust. 2 lit. d ustawy Prawo zamówień publicznych – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

  4. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

  5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, załącznik nr 5 do SIWZ

  Rozdział VII

  Sposób dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

  1. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców na podstawie załączonych przez nich do oferty dokumentów i oświadczeń. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dołączonych do oferty dokumentach. Z treści tych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnił wszystkie warunki. Nie spełnienie choćby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

  2. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, tj. potwierdzających spełnianie:

  1) przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu;

  2) przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo, którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.


  Rozdział VIII

  Wadium

  Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium w powyższym postępowaniu.


  Rozdział IX

  Opis sposobu przygotowywania ofert

  1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ, w szczególności oferta powinna zostać sporządzona według formularza oferty, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

  3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności formie pisemnej.

  4. W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty ich tłumaczenie na język polski poświadczone przez Wykonawcę. W przypadku braku takiego tłumaczenia Zamawiający nie będzie brał tego dokumentu pod uwagę przy badaniu i ocenie ofert. W razie wątpliwości Zamawiający uzna, że wersja polskojęzyczna jest wiążąca.

  5. Dokumenty składane w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, albo w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy/usługi/roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

  6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

  7. Oferta Wykonawcy, a także dokumenty, których wystawcą jest Wykonawca, muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, przy czym podpis lub podpisy powinny być, czytelne lub opatrzone tekstem lub pieczątkami wskazującymi imię i nazwisko osoby podpisującej dokument.
  W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączony oryginał pełnomocnictwa lub jego kopia poświadczona przez notariusza lub osobę/y wystawiającą/e pełnomocnictwo, określającego zakres czynności, do których pełnomocnik ten jest umocowany.

  8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty oraz załączonych do niej dokumentach i oświadczeniach (w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem) muszą być parafowane przez osoby podpisującą ofertę. Poprawki lub zmiany w tekście, przy których nie będzie takich paraf, Zamawiający będzie traktował, jako nienaniesione.

  9. Zamawiający zaleca, by oferta wraz z załączonymi do niej dokumentami i oświadczeniami, była połączona w jedną całość i w sposób uniemożliwiający wypadnięcie kolejno ponumerowanych stron.

  Zaleca się, aby ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (uniemożliwiającym odczytanie zawartości opakowania bez jego uszkodzenia) zaadresowanym i o pisanym w sposób przedstawiony w Rozdziale I ust. 4 SIWZ oraz opatrzonym następującymi danymi Wykonawcy: firmą (nazwą), adresem, numerem telefonu i faksu. Wskazane jest również umieszczenie na opakowaniu, w którym znajduje się oferta, drukowanymi literami następującego napisu: Oferta w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Brańsk” – NIE OTWIERAĆ przed dniem 22.04.2016 r. przed godz. 10:30.
  10. Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert ma prawo zastrzec, że dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie mogą być udostępniane. W takim przypadku wskazane jest, aby Wykonawca wydzielił niezłączoną z ofertą w sposób trwały część niejawną, umieścił ją w osobnym wewnętrznym opakowaniu i opisał w odpowiedni sposób np. za pomocą następującego napisu: „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM PODMIOTOM”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w Rozdziale X w ust. 9 SIWZ.

  Rozdział X

  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

  1. Oferty można składać wyłącznie w dni robocze: od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miasta Brańsk osobiście lub w inny sposób na adres:
  Urząd Miasta Brańsk

  ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk

  pok. Nr 3

  2. Termin składania ofert upływa w dniu 22.04.2016 r. do godz. 10:00.

  3. Złożone oferty mogą zostać wycofane lub zmienione przed ostatecznym upływem terminu
  składania ofert.

  4. Wniosek o wycofanie lub zmianę oferty powinien zostać sporządzony w formie pisemnej i podpisany przez Wykonawcę lub osobę posiadającą pisemne upoważnienie od Wykonawcy do dokonania powyższej czynności (w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do wniosku musi być załączony oryginał pełnomocnictwa lub jego kopia poświadczona przez notariusza lub osobę/y wystawiającą/e pełnomocnictwo) oraz doręczony Zamawiającemu pod rygorem nieważności na piśmie. Wniosek należy złożyć, w zamkniętym nieprzezroczystym opakowaniu opisanym w sposób właściwy dla oferty, z dopiskiem odpowiednio WYCOFANIE / ZMIANA OFERTY, w miejscu i terminie właściwym dla składania ofert.

  5. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy niezwłocznie, bez otwierania.

  6. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 22.04.2016 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego znajdującej się od adresem:

  Urząd Miasta Brańsk

  ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk

  pok. Nr 6

  7. Otwarcie ofert jest jawne.

  8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  9. Podczas jawnego otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firm) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

  10. Informacje, o których mowa w ust. 8 i 9, Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.

  11. W części niejawnej postępowania Zamawiający dokona badania i oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej.

  Rozdział XI

  Opis sposobu obliczenia ceny oraz opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert


  1. Cena, uwzględniająca stawkę podatku VAT, musi być podana w ofercie Wykonawcy w złotych polskich, liczbą i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  2. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  3. Zapłata za wykonane zamówienie nastąpi na podstawie protokołu ostatecznego odbioru zadania w terminie 30 dni od daty poprawnie złożonej faktury do siedziby Zamawiającego.

  4. Zgodnie z art. 87 ust 1 ustawy, w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

  5. Zamawiający poprawi w ofercie:

  1) oczywiste omyłki pisarskie;

  2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

  3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
  – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

  6. Zamawiający po dokonaniu, zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, poprawki omyłki w Ofercie i zawiadomieniu o tym Wykonawcy, który ją złożył, oczekuje 3 dni na wyrażenie przez Wykonawcę zgody na poprawienie tej omyłki. Brak odpowiedzi od Wykonawcy w wyznaczonym terminie zawierającej informację o wyrażeniu zgody lub też o jej nie wyrażeniu potraktowany zostanie, jako jej brak, co skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy.

  7. W przypadku powzięcia wątpliwości, czy oferta zawiera rażąco niską w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
  8. Cena podana przez Wykonawcę w ofercie nie może ulec zmianie w trakcie wykonywania umowy.

  9. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.

  10. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:

  Przy wyborze i ocenianiu ofert uznanych za ważne zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami:

  LP. KRYTERIUM ZNACZENIE KRYTERIUM
  1.
  2. Cena brutto (całość przedmiotu zamówienia)
  Skrócenie czasu realizacji zadania 90 %
  10 %

  1. Kryterium ceny obliczane będzie wg ceny brutto, na którą składają się wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, niezbędne do jego wykonania
  2. Maksymalnie w kryterium „cena” można uzyskać 100 punktów z uwzględnieniem wskaźnika % przypisanego znaczeniu tego kryterium, które zostaną przyznane ofercie z najniższą ceną. Każda oferta o cenie wyższej otrzyma proporcjonalnie mniej punktów wg wzoru:

  najniższa cena (brutto) w ofertach x …….. % x 100
  cena (brutto) w badanej ofercie

  1) Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Uzyskanie najwyższej liczby punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
  2) Zamawiający udzieli zamówienia, Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
  3) W sytuacji, gdy zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych.
  4) Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

  3. W kryterium „Skrócenie terminu wykonania” należy podać jaka będzie jednostka miary przy przyznawaniu dodatkowych punktów ofertowych. Punkty będą przyznawane za każdy pełny tydzień (7 dni) skrócenia terminu określonego w pkt. IV.
  Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 100 punktów po uwzględnieniu znaczenia tego kryterium, które będą przyznane wykonawcy, który zaproponuje największe skrócenie terminu wykonania. Każda oferta skracająca termin wykonania o mniejszą liczbę tygodni otrzyma proporcjonalnie mniej punktów wg wzoru:

  najkrótsze skrócenie terminu liczone w tygodniach x ……. % x 100
  najdłuższe skrócenie terminu liczone w tygodniach

  Wykonawca, który nie skróci terminu nie otrzyma dodatkowych punktów. Propozycja skrócenia terminu, która będzie nierealna ze względu na konieczność zachowania technologii wykonania przedmiotu zamówienia nie będzie oceniana w tym kryterium.  Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.
  Maksymalnie można uzyskać 100 punktów.

  Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.
  Wybór oferty najkorzystniejszej za daną część nastąpi zgodnie z art. 91 ustawy Pzp.

  11. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

  12. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

  1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

  2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

  3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  13. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w ust. 18, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

  Rozdział XII

  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

  5.1.1.1. Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy oraz inne, ewentualnie niezbędne dla podpisania umowy, formalności. Niedokonanie przez Wykonawcę powołanych formalności w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający uzna za uchylanie się przez Wykonawcę od zawarcia umowy.

  5.1.1.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w przypadku, gdy złożona przez nich oferta zostanie uzna za najkorzystniejszą zobowiązani będą na żądanie Zamawiającego do przedłożenia mu (oryginału lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) umowy regulującej ich współpracę.

  5.1.1.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1.


  Rozdział XIII

  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.


  Zamawiający nie przewiduje wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


  Rozdział XIV

  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.


  1. Umowa o wykonanie przedmiotu zamówienia, którą Zamawiający zawrze z Wykonawcą zostanie sporządzona na podstawie wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ.

  2. Zamawiający nie przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian w treści zawartej umowy.


  Rozdział XV

  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy
  w toku postępowania o udzielenie zamówienia.


  Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mieli lub mają interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.


  Załączniki do SIWZ stanowiące jej integralną część:


  1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty.

  2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych.
  3. Załącznik nr 3 – wykaz wykonanych usług

  4. Załącznik nr 4 – Oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej na podst. art. 26 ust.
  2 lit. d ustawy Prawo zamówień publicznych.

  5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 Pzp.

  6. Załącznik nr 6 – wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia,

  7. Załącznik nr 7 – oświadczenie, ze osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia,

  8. Załącznik nr 8 – wykaz sprzętu do załadunki i transportu odpadów niebezpiecznych, tj. azbestu

  9. Załącznik nr 9 – projekt umowy.  Data wprowadzenia: 2016-04-14 0858
  Data upublicznienia: 2016-04-14
  Art. czytany: 420 razy

  » Oferta wykonawcy - rozmiar: 23289 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne - rozmiar: 17484 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publiczny - rozmiar: 17927 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Oświadczenie zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicz - rozmiar: 20236 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane upraw - rozmiar: 31744 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Projekt umowy - rozmiar: 23786 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » SIWZ - rozmiar: 49792 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia - rozmiar: 31232 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » wykaz sprzętu - rozmiar: 32768 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat usług usuwania azbestu - rozmiar: 48050 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Jolanta Kryńska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  » Przełącz na wiadomości archiwalne
  Podkategoria:
  Procedura budżetowa
  Budżet
  Wykonywanie budżetu
  Podatki i opłaty lokalne
  Dotacje z budżetu
  Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu i deficycie
  Ostat. 10 wiadomości:

  » Zarządzenie Nr 106/16 Burmistrza Miasta Brańsk z 20 października 2016r
  » Zarządzenie Nr 87/16 Burmistrza Miasta Brańsk z 20 kwietnia 2016r
  » Zarządzenie Nr 82/16 Burmistrza Miasta Brańsk z 08 marca 2016r
  » Zarządzenie Nr 56/15 Burmistrza Miasta Brańsk z 26 października 2015r
  » Zarządzenie Nr 38/15 Burmistrza Miasta Brańsk z 27 lipca 2015r
  » Zarządzenie Nr 27/15 Burmistrza Miasta Brańsk z 22 kwietnia 2015r.
  » Zarządzenie Nr 10/15 Burmistrza Miasta Brańsk z 12 lutego 2015r.
  » Zarządzenie Nr 282/14 Burmistrza Miasta Brańsk z 23 października 2014r.
  » Zarządzenie Nr 264/14 Burmistrza Miasta Brańsk z 25 lipca 2014r.
  » Zarządzenie Nr 246/14 Burmistrza Miasta Brańsk z 24 kwietnia2014r.
  Urząd Miasta Brańsk