A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Informacje podstawowe
Instrukcja korzystania ze strony BIP
Władze
Statut Miasta Brańsk
Struktura organizacyjna urzędu
Jednostki organizacyjne
Sprawozdania jednostek organizacyjnych
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Plan zagospodarowania przestrzennego
Ogłoszenia różne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Zamówienia do 30 000 Euro
Oświadczenia majątkowe
Jednostki Pomocnicze
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Rejestry, ewidencje i archiwa
Dług, cięzar i pomoc publiczna
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze
Kontrole własne
Ochrona środowiska
organizacje pozarządowe
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Gospodarka odpadami komunalnymi
ZBIÓR aktów prawa miejscowego
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Brańsk
Petycje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
wybory samorządowe 2010
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Brańsk
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2011
Wybory do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Wybory Prezydenta RP
Ogólnokrajowe referendum
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 113/16 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących mienie Miasta Brańsk położonych na terenie administracyjnym miasta Brańsk
» Zarządzenie Nr 112/16 w sprawie autupoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok
» Zarządzenie Nr 111/16 w sprawie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk na lata 2017 - 2020 oraz prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2021
» Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
» Zarządzenie Nr 110/16 w sprawie przygotowania projektów uchwał na XVIII sesję Rady Miasta Brańsk
 • Przetargi
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Zakup i dostawa węgla dla Urzędu Miasta w Brańsku na okres grzewczy 2014/2015

  Brańsk, 17.09.2014r.

  GKM 271.7.2014

  W g r o z d z i e l n i k a

  Dotyczy: postępowania przetargowego na zadanie pn. ,,Zakup i dostawa węgla dla Urzędu Miasta w Brańsku na okres grzewczy 2014/2015’’
  ZAWIADOMIENIE
  o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013.907 j.t.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn ,,Zakup i dostawa węgla dla Urzędu Miasta w Brańsku na okres grzewczy 2014/2015’’ najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

  Firma Handlowa SEAL Mirosław Momotko

  17-100 Bielsk Podlaski ul. Rejonowa 6
  Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium ,,cena 100%’’ otrzymała 100 punktów spełniając wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.
  Kolejne złożone oferty to:
  Lp. Nazwa firmy, adres, fax, telefon Węgiel kostka Węgiel miał Węgiel groszek Razem
  1 AIDA Sp.zo.o.
  15-003 Białystok
  ul. Sienkiewicza 79A
  BRAK


  0 pkt Cena jedn. 400 zł
  Netto 88.000 zł
  Brutto 108240 zł
  77,50 pkt Cena jedn. 450 zł
  Netto 22.500 zł
  Brutto 27.675 zł
  84,44 pkt Netto
  110.500 zł
  Brutto
  135.915 zł
  2 WARMIAK SARNOWO 5/
  Baza Szepietowo
  11-100 Lidzbark Warmiński
  ul. Warmińska 26

  Cena jedn. 533,69 zł
  Netto 80.053,50 zł
  Brutto 98.465,80 zł


  91,81 pkt Cena jedn. 361,97 zł
  Netto 79633,40 zł
  Brutto 97949,08 zł

  85,64 pkt Cena jedn. 387,36 zł
  Netto 19368 zł
  Brutto 23822,64

  98,10 pkt Netto 179054,90 zł
  Brutto 220237,52 zł
  3 Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe ,,AGROLT’’ sp.zo.o. 17-120 Brańsk
  ul. Rynek 8 Cena jedn. 513 zł
  Netto 76950 zł
  Brutto 94648,50 zł

  95,52 pkt Cena jedn. 315 zł
  Netto 69300 zł
  Brutto 85239 zł

  98,41 pkt Cena jedn. 398 zł
  Netto 19900 zł
  Brutto 24477 zł

  95,48 pkt Netto 166150 zł
  Brutto 204364,50 zł
  4 Firma Handlowa SEAL Mirosław Momotko
  17-100 Bielsk Podlaski ul. Rejonowa 6 Cena jedn. 490 zł
  Netto 73500 zł
  Brutto 90405 zł
  100 pkt Cena jedn. 310 zł
  Netto 68200 zł
  Brutto 83886 zł
  100 pkt Cena jedn. 380 zł
  Netto 19000 zł
  Brutto 23370 zł
  100 pkt Netto 160700 zł
  Brutto 197661 zł

  Z postępowania został wykluczony wykonawca:
  OFERTA NR 3
  Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe ,,AGROLT’’ sp.zo.o. 17-120 Brańsk ul. Rynek 8

  Uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia oferty
  Podstawą prawną wykluczenia oferty jest art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych, który stanowi: ,, Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu’’
  Zamawiający działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycnia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t) w dniu 11.09.2014r. wystąpił do firmy Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe ,,AGROLT’’ sp.zo.o. 17-120 Brańsk ul. Rynek 8 z prośbą o złożenie w terminie do dnia 12.09.2014r. do godz. 12:00 aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzajacego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
  Wykonawca w wyznaczonym termienie nie przedłożył powyższych dokumentów.
  OFERTA NR 1
  AIDA Sp.zo.o. 15-003 Białystok ul. Sienkiewicza 79A
  Zamawiający działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycnia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t) w dniu 11.09.2014r. wystąpił do firmy AIDA Sp.zo.o. 15-003 Białystok ul. Sienkiewicza 79A prośbą o złożenie w terminie do dnia 12.09.2014r. do godz. 12:00 aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzajacego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert oraz aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
  Wykonawca w wyznaczonym termienie nie przedłożył wymienionych dokumentów.
  Oferty wykonawców wykluczonych uznaje sie za odrzucone.

  Przewidywany termin podpisania umowy z wybranym Wykonawcą Zamawiający wyznacza na: 25.09.2014r. (czwartek).
  Zamawiający prosi o pisemne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faksu (85)73 75 363
  Treść niniejszego ogłoszenia przesyła się uczestnikom postępowania oraz zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej: www.umbransk.bip.podlaskie.pl  Data wprowadzenia: 2014-09-17 1035
  Data upublicznienia: 2014-09-17
  Art. czytany: 1690 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Jolanta Kryńska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  » Przełącz na wiadomości normalne
  Ostat. 10 wiadomości z archiwum:

  » PROTOKOŁY GŁOSOWANIA Z 3 OBWODÓW M.BRAŃSK
  » SKŁAD OSOBOWY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
  » OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku
  » OBWIESCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku
  » składy osobowe obwodowych komisji wyborczych
  » INFORMACJA O PUBLICZNYM LOSOWANIU
  » Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r.
  » OBWIESZCZENIE Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 sierpnia 2015 r.
  » OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Brańskz dnia 24 września 2015 r.
  Urząd Miasta Brańsk