A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Informacje podstawowe
Instrukcja korzystania ze strony BIP
Władze
Statut Miasta Brańsk
Struktura organizacyjna urzędu
Jednostki organizacyjne
Sprawozdania jednostek organizacyjnych
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Plan zagospodarowania przestrzennego
Ogłoszenia różne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Zamówienia do 30 000 Euro
Oświadczenia majątkowe
Jednostki Pomocnicze
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Rejestry, ewidencje i archiwa
Dług, cięzar i pomoc publiczna
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze
Kontrole własne
Ochrona środowiska
organizacje pozarządowe
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Gospodarka odpadami komunalnymi
ZBIÓR aktów prawa miejscowego
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Brańsk
Petycje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
wybory samorządowe 2010
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Brańsk
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2011
Wybory do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Wybory Prezydenta RP
Ogólnokrajowe referendum
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 113/16 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących mienie Miasta Brańsk położonych na terenie administracyjnym miasta Brańsk
» Zarządzenie Nr 112/16 w sprawie autupoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok
» Zarządzenie Nr 111/16 w sprawie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk na lata 2017 - 2020 oraz prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2021
» Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
» Zarządzenie Nr 110/16 w sprawie przygotowania projektów uchwał na XVIII sesję Rady Miasta Brańsk
 • Ogłoszenia różne
 • NOWE ZASADY ODBIERANIA ODPADÓW KOMULANYCH

  Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która nałożyła na gminę oraz właścicieli nieruchomości szereg nowych obowiązków.
  Na terenie Miasta Brańsk nowy system zacznie funkcjonować od 1 lipca 2013 r. Polegać on będzie na obligatoryjnym przejęciu przez gminę od właścicieli zamieszkałych nieruchomości obowiązków w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Konsekwencją przejęcia przez gminę tych obowiązków, będzie zmiana sposobu naliczania
  i wnoszenia opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  Zasady funkcjonowania nowego systemu określają uchwały Rady Miasta Brańsk. Jedna z podstawowych zawiera Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brańsk (treść w załączeniu).
  Opracowany system selektywnej zbiórki odpadów daje mieszkańcom zabudowy jednorodzinnej możliwość segregacji „u źródła”, tj. na posesji, przy wykorzystaniu worków (żółty na tworzywa sztuczne, opakowania metalowe i wielomateriałowe, niebieski na makulaturę i tekstylia, zielony na szkło białe i kolorowe, bezbarwny na odpady „zielone” oraz worek szary lub pojemnik metalowy na popiół lub żużel).
  Uprzejmie prosimy o zgniatanie plastikowych butelek wkładanych do żółtych worków, ponieważ w ten sposób zmniejsza się ich objętość. Zgniecione butelki to mniejszy koszt transportu, ochrona środowiska przed tonami szkodliwych odpadów.
  Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości
  w odpowiednie pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych.
  Typ i rodzaj pojemników zostaną określone w drugiej ulotce, po przeprowadzeniu przetargu wyłaniającego firmę odbierającą odpady komunalne. W przypadku nieprzestrzegania przez właściciela nieruchomości rygorów w zakresie obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne, co skutkować będzie znacznie wyższą opłatą.
  Szczegółowe informacje dotyczące rodzaju odbieranych odpadów, częstotliwości odbioru, punktu selektywnej zbiórki odpadów i inne można znaleźć w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brańsk oraz w Uchwale w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
  w zamian za uiszczoną opłatę.
  Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych będzie dostarczany właścicielom nieruchomości przez wykonawcę raz do roku oraz zamieszczany na stronie internetowej Urzędu Miasta.
  Uchwałą Nr XVIII/128/12 Rady Miasta Brańsk z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, stawka od każdej osoby zamieszkującej w Brańsku jest taka sama. Każdy, kto będzie selekcjonował odpady będzie to robił nie tylko z korzyścią dla środowiska, ale również dla siebie – wnosząc znacznie niższe opłaty.
  Selektywna zbiórka odpadów to 7,50 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej,
  Nieselektywna zbiórka odpadów to 15 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej.
  Podkreśla się, że jest to jedna z najniższych stawek w regionie, której wysokość nie musi, ale może ulec zmianie, jeśli w praktyce okaże się ona zbyt niską.

  Do 31 marca 2013 r. do Urzędu Miasta Brańsk każdy właściciel ma obowiązek złożyć pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel nieruchomości w deklaracji będzie musiał wskazać liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość, sposób gromadzenia odpadów komunalnych i na tej podstawie wyliczyć miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
  W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz Miasta w drodze decyzji określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze.
  W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty albo uiścił ją
  w wysokości niższej od należnej, Burmistrz Miasta w drodze decyzji określi wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  W nowym systemie odpady komunalne powstające na nieruchomościach zamieszkałych będą odbierane przez wykonawcę, który zostanie wyłoniony w drodze przetargu ogłaszanego przez Miasto Brańsk. Od 1 lipca 2013 r. właściciele/zarządcy nieruchomości zamieszkałych nie będą zawierać umów z przedsiębiorcą odbierającym odpady z jego nieruchomości (jak to miało miejsce dotychczas). W celu uniknięcia podwójnego opłacania, z odpowiednim wyprzedzeniem należy wypowiedzieć dotychczasowe umowy, tak aby przestały obowiązywać od 1.07.2013 r. W większości przypadków okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące. Do informacji dołączamy wzór wniosku o rozwiązanie dotychczasowej umowy.
  Mieszkańcy mieszkań komunalnych muszą segregować śmieci. W deklaracji podają liczbę osób mieszkających w danym lokalu.
  Właściciele i mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowej rozliczać się będą z zarządem spółdzielni, który „opłatę śmieciową” przekaże miastu. Dotyczy to też wspólnot mieszkaniowych.
  Zakłady pracy i firmy prywatne będą indywidualnie zawierały umowy z podmiotami odbierającymi śmieci.


  W razie pytań, prosimy o kontakt z Referatem ds. Budownictwa, Mienia Komunalnego, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Brańsk
  - Tel. 85 7375005 wew.30.


  Data wprowadzenia: 2013-03-08 1251
  Data upublicznienia: 2013-03-08
  Art. czytany: 2724 razy

  » uchwała Rady Miasta Brańsk - rozmiar: 223655 bajtów
  Typ pliku: binary/octet-stream
  » uchwała Rady Miasta Brańsk - rozmiar: 153743 bajtów
  Typ pliku: binary/octet-stream
  » uchwała Rady Miasta Brańsk - rozmiar: 245782 bajtów
  Typ pliku: binary/octet-stream
  » uchwała Rady Miasta Brańsk - rozmiar: 158144 bajtów
  Typ pliku: binary/octet-stream
  » uchwała Rady Miasta Brańsk - rozmiar: 943381 bajtów
  Typ pliku: binary/octet-stream
  » uchwała Rady Miasta Brańsk - rozmiar: 168357 bajtów
  Typ pliku: binary/octet-stream
  » wzór deklaracji - rozmiar: 316338 bajtów
  Typ pliku: binary/octet-stream
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Jolanta Kryńska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  » Przełącz na wiadomości normalne
  Ostat. 10 wiadomości z archiwum:

  » PROTOKOŁY GŁOSOWANIA Z 3 OBWODÓW M.BRAŃSK
  » SKŁAD OSOBOWY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
  » OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku
  » OBWIESCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku
  » składy osobowe obwodowych komisji wyborczych
  » INFORMACJA O PUBLICZNYM LOSOWANIU
  » Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r.
  » OBWIESZCZENIE Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 sierpnia 2015 r.
  » OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Brańskz dnia 24 września 2015 r.
  Urząd Miasta Brańsk