A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Informacje podstawowe
Instrukcja korzystania ze strony BIP
Władze
Statut Miasta Brańsk
Struktura organizacyjna urzędu
Jednostki organizacyjne
Sprawozdania jednostek organizacyjnych
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Plan zagospodarowania przestrzennego
Ogłoszenia różne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Zamówienia do 30 000 Euro
Oświadczenia majątkowe
Jednostki Pomocnicze
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Rejestry, ewidencje i archiwa
Dług, cięzar i pomoc publiczna
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze
Kontrole własne
Ochrona środowiska
organizacje pozarządowe
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Gospodarka odpadami komunalnymi
ZBIÓR aktów prawa miejscowego
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Brańsk
Petycje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
wybory samorządowe 2010
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Brańsk
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2011
Wybory do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Wybory Prezydenta RP
Ogólnokrajowe referendum
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 113/16 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących mienie Miasta Brańsk położonych na terenie administracyjnym miasta Brańsk
» Zarządzenie Nr 112/16 w sprawie autupoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok
» Zarządzenie Nr 111/16 w sprawie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk na lata 2017 - 2020 oraz prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2021
» Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
» Zarządzenie Nr 110/16 w sprawie przygotowania projektów uchwał na XVIII sesję Rady Miasta Brańsk
 • Przetargi
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Brańsk, 28.04.2016 r.

  GKM.271.2.2016

  Do wszystkich Wykonawców
  Nr postępowania: GKM.271.2.2016

  Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
  „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Brańsk”


  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Zamawiający działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Brańsk” za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:


  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
  Sp. z o.o. w Zambrowie
  ul. Polowa 19, 18-300 Zamrów

  Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium cena brutt „90% ” i skrócenie czasu realizacji zadania „10%” otrzymała łącznie 100,00 punktów spełniając wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.


  Kolejno złożone oferty:

  - Oferta nr 1 – Środowisko i Innowacje Sp. z o.o., Doborów 8, 28 – 142 Tuczępy
  w kryterium „cena brutto oferty” 66 pkt. i w kryterium „skrócenie czasu realizacji zadania” 3 pkt. – razem 69 pkt.

  - Oferta nr 2 – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie, ul. Polowa 19, 18-300 Zambrów w kryterium „cena brutto oferty” 90 pkt. i w kryterium „skrócenie czasu realizacji zadania” 10 pkt. – razem 100 pkt.

  - Oferta nr 3 – CDD POLSKA Mirosław Sadowski, 17-200 Hajnówka, ul. Fabryka Chemiczna 14, w kryterium „cena brutto oferty” 84 pkt. i w kryterium „skrócenie czasu realizacji zadania” 3 pkt. – razem 87 pkt.

  - Oferta nr 4 – Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane T – Tel Tomasz Wieczorek, 43-300 Bielsko - Biała, ul. Podgórze 20/2 w kryterium „cena brutto oferty” 65 pkt. i w kryterium „skrócenie czasu realizacji zadania” 0 pkt. – razem 65 pkt.

  - Oferta nr 5 – Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO” Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski, Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie kryterium „cena brutto oferty” 70 pkt. i w kryterium „skrócenie czasu realizacji zadania” 0 pkt. – razem 70 pkt.

  - Oferta nr 6 – P.H.U. US – KOM, Robert Kołodziejski, 09-500 Gostynin, ul. Żabia 5, w kryterium „cena brutto oferty” 79 pkt. i w kryterium „skrócenie czasu realizacji zadania” 8 pkt. – razem 87 pkt.

  - Oferta nr 7 – INWESTBUD Sp. z o.o., 02-968 Warszawa, ul. Przyczółkowa 124 A w kryterium „cena brutto oferty” 79 pkt. i w kryterium „skrócenie czasu realizacji zadania” 0 pkt. – razem 79 pkt.

  - Oferta nr 8 – RENOVO S.C. Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski, 91-498 Łódź, ul. Studzińskiego 48 m. 8, w kryterium „cena brutto oferty” 63 pkt. i w kryterium „skrócenie czasu realizacji zadania” 0 pkt. – razem 63 pkt.

  Z postępowania został wykluczony Wykonawca:

  – oferta nr 4 - Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane T – Tel Tomasz Wieczorek, 43-300 Bielsko - Biała, ul. Podgórze 20/2.

  Zamawiający działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) wystąpił do Przedsiębiorstwa Usługowo Budowlanego T – Tel Tomasz Wieczorek, 43-300 Bielsko - Biała, ul. Podgórze 20/2 z prośbą o złożenie w terminie do dnia 26.04.2016 r. do godz. 1000 polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 40 tys. zł., w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy.

  Wykonawca w wyznaczonym terminie nie przedłożył w/w dokumentu.

  - Oferta nr 8 – RENOVO S.C. Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski, 91-498 Łódź, ul. Studzińskiego 48 m. 8.

  Zamawiający działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) wystąpił do Firmy RENOVO S.C. Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski, 91-498 Łódź, ul. Studzińskiego 48 m.8 z prośbą o złożenie w terminie do dnia 26.04.2016 r. do godz. 1000 niżej wymienionych dokumentów: wykazu wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat usług usuwania azbestu – załącznik Nr 3 do SIWZ, wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – załącznik Nr 6 do SIWZ, Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia – załącznik Nr 7 do SIWZ, wykaz sprzętu do załadunku i transportu odpadów niebezpiecznych (azbestu) – załącznik Nr 8 do SIWZ, umowę z właścicielem specjalistycznego składowiska odpadów niebezpiecznych posiadających odpowiednie dopuszczenia w tym zakresie na zdeponowanie odpadów azbestowo – cementowych lub jego pisemne zapewnienie o odbiorze tych odpadów, polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min 40 tys. zł., dokumentu potwierdzającego, iż wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem ekonomicznym, tj. dysponuje środkami finansowymi lub ma dostęp do kredytu w wysokości 50 tys. zł., w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy.
  Wykonawca w wyznaczonym terminie nie przedłożył w/w dokumentu.

  Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5.

  Z postępowania został odrzucony Wykonawca:

  - Oferta nr 3 – CDD POLSKA Mirosław Sadowski, 17-200 Hajnówka, ul. Fabryka Chemiczna 14.

  Zamawiający działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest niezgodna z ustawą. Powodem odrzucenia oferty jest fakt, iż załącznik Nr 1 do SIWZ nie został podpisany przez Wykonawcę.
  W świetle art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)uzupełnieniu mogą jedynie podlegać dokumenty, o których mowa w art. 25 ust.1, czyli potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Do katalogu dokumentów określonych w przytoczonym artykule nie należy formularz ofertowy, a zatem dokument ten nie podlega uzupełnieniu.

  Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą tj. Oferentem Nr 3 umowę w terminie przewidzianym w art. 94 ust. 1 pkt. 2, tj. 04.05.2016 r.

  Zamawiający prosi o pisemne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faksu (85) 7375363.

  Treść niniejszego ogłoszenia przesyła się uczestnikom postępowania oraz zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie www.umbransk.bip.podlaskie.pl


  Data wprowadzenia: 2016-04-28 1503
  Data upublicznienia: 2016-04-28
  Art. czytany: 485 razy

  » Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - rozmiar: 1612457 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Jolanta Kryńska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  » Przełącz na wiadomości archiwalne
  Podkategoria:
  Procedura budżetowa
  Budżet
  Wykonywanie budżetu
  Podatki i opłaty lokalne
  Dotacje z budżetu
  Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu i deficycie
  Ostat. 10 wiadomości:

  » Zarządzenie Nr 106/16 Burmistrza Miasta Brańsk z 20 października 2016r
  » Zarządzenie Nr 87/16 Burmistrza Miasta Brańsk z 20 kwietnia 2016r
  » Zarządzenie Nr 82/16 Burmistrza Miasta Brańsk z 08 marca 2016r
  » Zarządzenie Nr 56/15 Burmistrza Miasta Brańsk z 26 października 2015r
  » Zarządzenie Nr 38/15 Burmistrza Miasta Brańsk z 27 lipca 2015r
  » Zarządzenie Nr 27/15 Burmistrza Miasta Brańsk z 22 kwietnia 2015r.
  » Zarządzenie Nr 10/15 Burmistrza Miasta Brańsk z 12 lutego 2015r.
  » Zarządzenie Nr 282/14 Burmistrza Miasta Brańsk z 23 października 2014r.
  » Zarządzenie Nr 264/14 Burmistrza Miasta Brańsk z 25 lipca 2014r.
  » Zarządzenie Nr 246/14 Burmistrza Miasta Brańsk z 24 kwietnia2014r.
  Urząd Miasta Brańsk