A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Informacje podstawowe
Instrukcja korzystania ze strony BIP
Władze
Statut Miasta Brańsk
Struktura organizacyjna urzędu
Jednostki organizacyjne
Sprawozdania jednostek organizacyjnych
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Plan zagospodarowania przestrzennego
Ogłoszenia różne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Zamówienia do 30 000 Euro
Oświadczenia majątkowe
Jednostki Pomocnicze
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Rejestry, ewidencje i archiwa
Dług, cięzar i pomoc publiczna
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze
Kontrole własne
Ochrona środowiska
organizacje pozarządowe
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Gospodarka odpadami komunalnymi
ZBIÓR aktów prawa miejscowego
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Brańsk
Petycje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
wybory samorządowe 2010
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Brańsk
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2011
Wybory do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Wybory Prezydenta RP
Ogólnokrajowe referendum
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 113/16 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących mienie Miasta Brańsk położonych na terenie administracyjnym miasta Brańsk
» Zarządzenie Nr 112/16 w sprawie autupoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok
» Zarządzenie Nr 111/16 w sprawie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk na lata 2017 - 2020 oraz prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2021
» Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
» Zarządzenie Nr 110/16 w sprawie przygotowania projektów uchwał na XVIII sesję Rady Miasta Brańsk
 • Ogłoszenia różne
 • REGULAMIN PRZYJMOWANIA ODPADÓW do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Bielskiej 47 w Brańsku

  regulamin

  Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (zwanego dalej PSZOK) stworzonego zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/127/12 Rady Miasta Brańsk z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brańsk (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2013.75) oraz Uchwałą Nr XVIII/131/12 Rady Miasta Brańsk z dnia 30 listopada 2012 r.
  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2012.4183).

  1. PSZOK na terenie administracyjnym miasta Brańsk zlokalizowany jest przy ul. Bielskiej 47 w Brańsku, powiat bielski (na działkach ozn. nr. geod. 513/3 i 513/4, obręb Brańsk)
  i administrowany jest przez Janusza Adamczuka, prowadzącego działalność pod nazwą „IWO” Janusz Adamczuk, z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 42, 17-120 Brańsk.

  2. Warunkiem bezpłatnego przyjęcia odpadów wymienionych w pkt. 12 niniejszego Regulaminu do PSZOK jest łączne spełnienie następujących warunków:
  a) odpady muszą pochodzić z gospodarstw domowych położonych w Brańsku (nieruchomości zamieszkałych), dla których złożona została deklaracja o wysokości opłaty za gospodaro-wanie odpadami komunalnymi,
  b) ilość i rodzaj dostarczanych do PSZOK odpadów nie może wskazywać, iż pochodzą one
  z działalności gospodarczej lub likwidacji takiej działalności oraz nie mogą pochodzić
  z nieruchomości niezamieszkałej w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzy-maniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 poz. 1399 z późn. zm.),
  c) odpady dostarczane do PSZOK muszą być zebrane w sposób selektywny, z podziałem na rodzaje odpadów określone w pkt. 12 niniejszego Regulaminu,
  d) odpady przyjmowane są po wypełnieniu formularza „Przyjęcia Odpadów w PSZOK”,
  e) zastosowanie się do pozostałych zapisów niniejszego Regulaminu.

  3. PSZOK jest czynny przez cały rok, z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1600, a w soboty w godzinach od 700 - 1400.

  4. Odpady, o których mowa w pkt. 12, mogą być dostarczane do PSZOK, z zastrzeżeniem pkt. 2, przez:
  a) właścicieli, współwłaścicieli, najemców, dzierżawców, użytkowników wieczystych nieruchomości zamieszkałych, którzy złożyli do Urzędu Miasta w Brańsku deklarację
  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub mieszkańców tych nieruchomości.
  b) zarządcę wspólnoty lub zarząd spółdzielni mieszkaniowej, którzy dla nieruchomości zamieszkałej złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Mieszkańcy wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej mogą indywidualnie dostarczać odpady powstałe w zamieszkiwanym lokalu.
  c) osoby wymienione w pkt. a i b mogą zlecić na własny koszt osobie trzeciej lub podmiotowi gospodarczemu usługę transportu odpadów powstałych na ich nieruchomości, przy czym transportujący musi przedłożyć pracownikowi PSZOK pisemne upoważnienie do transportu odpadów lub oświadczenie, wystawione przez właściciela odpadów.
  5. Spółdzielnie oraz Wspólnoty mieszkaniowe, w imieniu swoich mieszkańców, mogą organizować dostawę:
  a) odpadów remontowo – budowlanych, przy czym przez odpady remontowo – budowlane rozumie się niewielkie ilości odpadów komunalnych, wytworzonych przez mieszkańców, pochodzących z drobnych napraw mieszkań, z wyłączeniem prac wymagających uzyskania pozwolenia na budowę,
  b) odpadów wielkogabarytowych, przy czym przez odpady wielkogabarytowe rozumie się odpady takie jak meble, tapczany, dywany, itp.,
  c) odpadów zielonych, tj. trawa, gałęzie, liście pochodzące z poszczególnych mieszkań
  i pielęgnacji indywidualnych ogródków przydomowych.
  W przypadku indywidualnego dostarczania przez lokatorów poszczególnych mieszkań odpadów pochodzących z drobnego remontu mieszkania w budynku Wspólnoty lub Spółdzielni Mieszkaniowej wymagane jest okazanie dokumentu potwierdzającego zamieszkanie w Brańsku.
  Uwaga! pochodzące ze Spółdzielni Mieszkaniowej lub Wspólnoty Mieszkaniowej:
  ○ odpady remontowo – budowlane, z zastrzeżeniem pkt 5a nie są odpadami komunalnymi wytworzonymi w gospodarstwach domowych i nie będą przyjmowane do PSZOK.
  ○ odpady zielone, z zastrzeżeniem pkt. 5c, powstające w wyniku utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych, znajdujących się na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej lub Wspólnoty Mieszkaniowej nie są odpadami komunalnymi wytworzonymi w gospodarstwach domowych i nie będą przyjmowane do PSZOK.

  6. Osoby wymienione w pkt. 4 i 5 zobligowane są do samodzielnego rozładunku odpadów
  w sposób selektywny w miejscu wskazanym przez obsługę PSZOK.

  7. W przypadku stwierdzenia po przyjęciu odpadów:
  ○ nieselektywnego zgromadzenia odpadów wymienionych w pkt. 12 w np. kontenerze,
  ○ pochodzenia odpadów z nieruchomości niezamieszkałej lub zamieszkałej położonej poza miastem Brańsk,
  ○ niewniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Miasta,
  ○ niezastosowania się do pozostałych zapisów Regulaminu,
  zostanie wystawiona faktura VAT za zagospodarowanie przyjętych odpadów, na co dostarczający odpady (lub zlecający ich dostarczenie) wyraża zgodę.

  8. Odpady remontowo-budowlane pochodzące z drobnych prac remontowych w budynku mieszkalnym, nie wymagających pozwolenia na budowę, mogą być dostarczane maksymalnie raz w miesiącu, przy czym w ilości nie większej niż 5 ton gruzu oraz 3 tony innych odpadów remontowo – budowlanych w okresie 12 miesięcy, dla całej nieruchomości, na którą została złożona w Urzędzie Miejskim w Brańsku deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku przekroczenia ograniczenia wagowego Urząd Miejski w Brańsku wystawi fakturę VAT za zagospodarowanie nadmiaru przyjętych odpadów remontowo-budowlanych.
  Uwaga! Przyjmuje się, iż 1m3 gruzu = 1500 kg;
  1m3 pozostałych odpadów remontowo- budowlanych (bez styropianu) = 500 kg.

  9. Każdorazowo przed zdeponowaniem odpadów należy wjechać na wagę w celu wpisania do rejestru.

  10. Do PSZOK odpady mogą być dostarczane wyłącznie samochodami osobowymi, samochodami osobowymi z przyczepką lub samochodami dostawczymi o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton (masa pojazdu z odpadem). Obsługa PSZOK ma prawo sprawdzenia całkowitej masy pojazdu w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, którym zostały dostarczone odpady.

  11. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach przyjęcie odpadów pojazdem o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony lub kilkukrotne przyjęcie odpadów remontowo
  - budowlanych w ciągu jednego miesiąca, po otrzymaniu przez pracownika PSZOK pisemnej zgody (może być przesłana pocztą elektroniczną) wystawionej przez Urząd Miasta w Brańsku

  12. Dostarczone do PSZOK odpady muszą być posortowane rodzajowo zgodnie z poniższą listą:
  a) odpady poremontowe i rozbiórkowe - inne niż gruz,
  b) gruz (bez domieszek innych odpadów budowlanych),
  c) odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone,
  d) zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,
  e) odpady wielkogabarytowe,
  f) opony (tylko samochody osobowe),
  g) papier, karton,
  h) tworzywa sztuczne (typu meble ogrodowe, wiadra, skrzynki, miski, doniczki z PP i PE),
  i) opakowania ze szkła,
  j) opakowania z tworzyw sztucznych (folia opakowaniowa, butelki PET),
  k) opakowania wielomateriałowe, typu tetrapack i inne pochodzące z gospodarstw domo-wych,
  l) odpady problemowe typu m.in. tekstylia, zużyty sprzęt sportowy, parasole, odzież, opakowaniowy styropian po sprzętach i urządzeniach gospodarstwa domowego,
  m) odpady niebezpieczne powstałe w gospodarstwie domowym (przeterminowane leki, świetlówki, chemikalia, farby, opakowania po farbach, tuszach środki ochrony roślin, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, odpady zawierające rtęć itp.)
  n) baterie i akumulatory,
  o) popiół,
  p) szyby i lustra z wyjątkiem szyb samochodowych.
  13. PSZOK nie przyjmuje:
  a) azbestu,
  b) części samochodowych (tj. zderzaki, reflektory, szyby itp.),
  c) odpady niebezpieczne bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
  d) odpady w opakowaniach cieknących,
  e) odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej
  – wszelkie odpady w ilościach masowych,
  f) wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne, niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych, sole chemiczne, odczynniki chemiczne
  z wyjątkiem utrwalaczy i wywoływaczy fotograficznych) – dostarczane w dużych ilościach,
  g) zmieszane odpady komunalne oraz odpady tzw. suche lub mokre.

  14. Odpady płynne powinny znajdować się w szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację umożliwiającą identyfikację odpadu. W przypadku braku
  oryginalnej etykiety, pracownik PSZOK umieszcza zastępczą etykietę zawierającą informację o rodzaju odpadu i adresie dostawcy na podstawie jego oświadczenia.

  15. W PSZOK prowadzony jest rejestr osób dostarczających odpady, który jest weryfikowany
  z bazą danych Urzędu Miejskiego.
  Dokumentem potwierdzającym przyjęcie odpadów od mieszkańca do PSZOK będzie Karta Przekazania Odpadu.

  16. Osoby fizyczne dostarczając odpady do PSZOK, na podstawie art. 23 ust.1 pkt 4 ustawy
  o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn, zm.) wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych (zakres: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość).
  Dane będą przetwarzane wyłącznie dla realizacji celów systemu zbiórki odpadów komunalnych od mieszkańców i mogą być udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu potwierdzenia miejsca zamieszkania osób przywożących odpady do PSZOK oraz pochodzenia dostarczonych odpadów. Dane przekazywane są na czas realizacji zbiórki odpadów. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa podania jest równoznaczna
  z brakiem możliwości bezpłatnego przekazania odpadów. Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawienia.

  17. Należy stosować się do znaków oraz poleceń wydawanych przez obsługę PSZOK.

  18. Zasady bezpiecznego korzystania z PSZOK
  a) osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do:
  - przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po PSZOK,
  - zachowania wymogów przepisów bhp i ppoż.,
  - stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego.
  b) na terenie PSZOK zabrania się:
  - poruszania osób postronnych nie związanych z procedurą wyładunku odpadów,
  - przebywania osób niepełnoletnich oraz zwierząt poza pojazdem,
  - poruszania się po terenie zakładu poza obszarem PSZOK (nie dotyczy sytuacji, w której obsługa PSZOK wskazuje miejsce rozładunku poza obszarem PSZOK),
  - wchodzenia do kontenerów, w których deponowane są odpady w tym niebezpieczne,
  - używania otwartego ognia oraz palenia tytoniu,
  - pozostawiania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
  c) w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej/niebezpiecznej, bądź jakichkolwiek wątpli-wości co do bezpieczeństwa, należy zwrócić się do obsługi PSZOK o wytyczne
  i wskazówki w celu uzgodnienia sposobu postępowania pozwalającego na uniknięcie jakiego-kolwiek zagrożenia.
  d) każdy zaistniały wypadek na terenie PSZOK należy zgłosić pracownikowi PSZOK,
  e) obsługa PSZOK zobowiązana jest w razie potrzeby do udzielania pierwszej pomocy.
  19. Zarządzający PSZOK nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane:
  - niewłaściwym rozładunkiem odpadów w tym rozładunkiem odpadów niewłaściwie zabezpieczonych,
  - uszkodzenia pojazdu dostawcy odpadów przez pojazd lub postępowanie innego dostawcy.

  20. Obsługa PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to sprzeczne
  z przepisami prawa, zapisami niniejszego regulaminu oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.


  Data wprowadzenia: 2014-05-30 0848
  Data upublicznienia: 2014-05-30
  Art. czytany: 1543 razy

  » Regulamin PSZOK w Brańsku - rozmiar: 239106 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Jolanta Kryńska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  » Przełącz na wiadomości normalne
  Ostat. 10 wiadomości z archiwum:

  » PROTOKOŁY GŁOSOWANIA Z 3 OBWODÓW M.BRAŃSK
  » SKŁAD OSOBOWY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
  » OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku
  » OBWIESCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku
  » składy osobowe obwodowych komisji wyborczych
  » INFORMACJA O PUBLICZNYM LOSOWANIU
  » Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r.
  » OBWIESZCZENIE Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 sierpnia 2015 r.
  » OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Brańskz dnia 24 września 2015 r.
  Urząd Miasta Brańsk