JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy miasta Brańsk w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

02.11.2017

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały
w sprawie uchwalenia programu współpracy miasta Brańsk w 2018 roku  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Burmistrz Miasta Brańsk przedstawia do konsultacji projekt „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”

Konsultacje prowadzone są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1817,
z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą nr III/50/10 Rady Miasta Brańsk z 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi lub radami działalności pożytku publicznego oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 Adresatem konsultacji społecznych są organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie miasta Brańsk.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w sprawie poddanej konsultacjom społecznym.

Projekt „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie” zostanie opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miasta Brańsk oraz Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce ogłoszenia.

Stanowisko, pytania i sugestie dotyczące przedmiotowego projektu Programu można przesyłać w terminie do dnia 15 listopada 2017 roku:

  • pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • pocztą elektroniczną na adres Urzędu Miasta: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 02 listopada 2017 roku. Termin zakończenia konsultacji: 15 listopada 2017 roku.

Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony w w/w uchwale. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów miasta Brańsk.

Zarządzenie nr 176/17

Burmistrza Miasta Brańsk

z dnia 31 października 2017 r.

w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Miasta Brańsk na XXIX sesję.

     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się treść projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, który wniesiony zostanie pod obrady XXIX sesji Rady Miasta Brańsk.

§ 2. Upoważnia się Sekretarza Miasta Brańsk do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 wraz z uzasadnieniem potrzeby go przyjęcia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam osobie wymienionej w § 2.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Burmistrz Miasta 

Czesław Sokołowski

 

PROJEKT

Uchwała nr  …/17

Rady Miasta Brańsk

z dnia ….. 2017 r.

w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.                                                                                                                                                                        

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817
z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1.  Uchwala się program współpracy miasta Brańsk w roku 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w brzmieniu określonym
w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brańsk.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

 

                                                                                                                                                                                                                                                   Załącznik do Uchwały Nr  …./17 Rady Miasta Brańsk z dnia …… 2017 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA BRAŃSK  W ROKU 2018 Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

WSTĘP

Miasto Brańsk uznając, że jego celem jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, oraz w uznaniu roli aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej, deklaruje wolę kształtowania współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i wyraża intencję realizacji swych zadań ustawowych w ścisłym współdziałaniu z nimi. Współpraca wiąże się z zasadą pomocniczości, służy wspieraniu organizacji w realizacji ważnych celów społecznych. Działalność osób zrzeszonych w organizacjach pozarządowych oraz w innych podmiotach prowadzących działalność pożytku publicznego sprzyja tworzeniu więzi społecznych, poznaniu problemów poszczególnych środowisk społecznych oraz zaspokajaniu potrzeb najbardziej potrzebujących.

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)  ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.),

2) programie – rozumie się przez to program współpracy miasta Brańsk w roku 2018
z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

3) organizacjach – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,

4) mieście – rozumie się przez to miasto Brańsk,

5)  konkursie – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy,

6)  dotacji – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 221 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.),

§ 2.  Program określa zakres i formy współpracy, a także zadania priorytetowe w zakresie współpracy miasta w roku 2018 z organizacjami pozarządowymi.

§ 3. Program współpracy miasta z organizacjami w 2018 roku ma na celu:

1) kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa między administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi,

2)  realizację Planu Rozwoju Lokalnego dla miasta Brańsk,

3) poznanie środowiska organizacji pozarządowych w mieście,

4) umacnianie w świadomości społecznej poczucia współtworzenia i współodpowiedzialności za społeczność lokalną, za realizację ich potrzeb i rozbudowę zasobów lokalnych, budowanie społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o wszystkie grupy wiekowe: seniorów, dorosłych, młodzież i dzieci.

5) animowanie w kierunku pobudzania aktywności społeczności lokalnej w celu skuteczniejszego zaspokajania potrzeb zbiorowych,

6) promowanie aktywności społecznej, w tym działań wolontarystycznych.

ROZDZIAŁ II

CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

§ 4. Celem głównym jest włączenie organizacji w system funkcjonowania miasta na zasadzie równorzędnego partnerstwa.

§     § 5.  Celem szczegółowym programu jest:

 

1)   podniesienie skuteczności i efektywności działań podejmowanych w sferze zadań publicznych;

2)   określenie obszarów, kierunków i form wzajemnej współpracy oraz udzielania pomocy organizacjom przez samorząd miasta.

 

ROZDZIAŁ III

ZASADY WSPÓŁPRACY

 

§ 3.  Współpraca przy realizacji zadań publicznych pomiędzy oraganizacjami a miastem odbywa się na zasadach:

1)   pomocniczości - dążenie do tego, aby jak największa ilość zadań była realizowana przez organizacje pozarządowe i inne podmioty;

2)   suwerenności - strony mają prawo do niezależności i odrębności w samodzielnym definiowaniu i poszukiwaniu sposobów rozwiązywania problemów;

3)   partnerstwa - strony podejmują współpracę w identyfikowaniu i definiowaniu problemów i zadań, współdecydowaniu o alokacji środków na ich realizację, wypracowywaniu najlepszych sposobów ich realizacji, traktując się wzajemnie jako podmioty równoprawne w tych procesach;

4)   efektywności - wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych;

5)   uczciwej konkurencji i jawności - kształtowanie przejrzystych zasad współpracy, opartych na równych i jawnych kryteriach wyboru realizatora zadania publicznego.

 

ROZDZIAŁ IV

ZAKRES PRZEDMIOTOWY

 

§ 4. 1. Roczny Program Współpracy Miasta Brańsk z organizacjami na 2018 rok jest elementem współpracy miasta z organizacjami i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego.

2. Przedmiotowy zakres współpracy miasta z organizacjami określa art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 4 ustawy.

 

ROZDZIAŁ V

FORMY WSPÓŁPRACY

 

§ 5. 1. Współpraca z organizacjami ma charakter finansowy oraz pozafinansowy.

2. Finansowe formy współpracy polegają na:

1)    zlecaniu realizacji zadań publicznych poprzez powierzenie lub wspieranie ich realizacji,

2)     zakupie usług dotyczących realizacji zadań na zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych,

3)     wspólnej realizacji zadań na zasadach partnerstwa.

 

3. Pozafinansowe formy współpracy z organizacjami polegają na:

1)    konsultowaniu z podmiotami programu, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

2)     udzielaniu informacji o istnieniu innych źródeł finansowania, zwłaszcza pochodzących z sektora prywatnego, funduszy celowych i prywatnych fundacji,

3)    udzielaniu rekomendacji organizacjom współpracującym z miastem, które ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł,

4)    udostępnianiu obiektów miejskich do realizacji zadań publicznych na preferencyjnych zasadach, w szczególności pomieszczeń na siedzibę dla organizacji pozarządowych,

5)    skierowaniu w miarę możliwości pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych do pracy w organizacjach pozarządowych i innych podmiotach realizujących zadania z zakresu pożytku publicznego,

6)    organizowaniu szkoleń w związku ze zmianą przepisów prawa w celu podnoszenia standardu usług publicznych świadczonych przez podmioty programu,

7)    pomocy w nawiązywaniu kontaktów zagranicznych z organizacjami o podobnym charakterze,

8)    realizacji wspólnych projektów i inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej, szczególnie z zakresu kultury, sztuki, sportu, rekreacji, przeciwdziałania uzależnieniom,

9)    udziale przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów w pracach komisji konkursowych powoływanych przez Burmistrza Miasta Brańsk. 

ROZDZIAŁ VI

PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE

   § 9. 1. Miasto współpracuje z organizacjami w sferze zadań publicznych, które zostały wymienione szczegółowo w art. 4 ust. 1 ustawy.

           2. W 2018 r. miasto będzie wspierać zadania publiczne w szczególności
w następujących obszarach:

1)     wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz sportu;

2)     kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

3)     ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

4)     wypoczynku dzieci i młodzieży;

5)     ochrony i promocji zdrowia;

6)     przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

ROZDZIAŁ VII

OKRES REALIZACJI PROGRAMU

§ 10.  Program realizowany będzie w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

ROZDZIAŁ VIII

SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

   § 11. 1. Zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom odbywać się będzie na zasadach określonych w ustawie w trybie otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania lub można wykonywać efektywniej w inny sposób.

            2. Organizacje mogą z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadań publicznych.

           3. Miasto rozpatruje w trybie art. 12 ustawy, celowość zgłoszonych zadań publicznych, o których mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę stopień w jakim wniosek odpowiada priorytetowym zadaniom publicznym, zapewnienie wysokiej jakości wykonania danego zadania, dostępność środków finansowych na jego realizację oraz korzyści wynikające z realizacji tego zadania przez podmioty programu.

           4. Jeżeli dane zadanie można realizować efektywniej, powierzenie może nastąpić
w innym trybie niż udzielenie dotacji w drodze otwartego konkursu ofert, w szczególności poprzez zakup usług na zasadach i w trybach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

           5. Na wniosek organizacji, Burmistrz może zlecić realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym na zasadach określonych w art. 19a ustawy.

           6. Zadanie publiczne może być realizowane w ramach inicjatywy lokalnej zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy.

 

§ 12. 1. Oferty złożone w otwartych konkursach ofert podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych.

           2. Wstępna ocena oferty pod względem formalnym dokonywana jest przez referat realizujący zadanie.

           3. W przypadku stwierdzenia w/w braków, wnioskodawca zostaje powiadomiony
o tym fakcie telefonicznie i w ciągu 3 dni od daty powiadomienia ma prawo do uzupełnienia braków.

           4. Ostateczna ocena formalna oraz ocena merytoryczna zostaje dokonana przez komisję konkursową. Przy rozpatrywaniu ofert komisja konkursowa kieruje się w szczególności kryteriami określonymi w art. 15 ust. 1 ustawy. Dodatkowe szczegółowe kryteria wynikające z merytorycznej specyfiki danego zadania mogą być zawarte w ogłoszeniach konkursowych.

§ 13. Dotacje nie mogą być wykorzystane na:

1)   zakup gruntów,

2)    działalność gospodarczą,

3)    działalność polityczną

4)    pokrycie zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy,

5)    realizację inwestycji, z wyłączeniem inwestycji związanych z bezpośrednią realizacją zadań publicznych, na które dotacja została przyznana,

6)    pokrycie kosztów utrzymania biura, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów związanych
z realizacją zadania publicznego, na które dotacja została przyznana.

 

ROZDZIAŁ IX

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PLANOWANYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU

   § 14. Wysokość środków planowanych na realizację programu określona będzie w projekcie budżetu Miasta na 2018 r. w kwocie 10.000,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań, o których mowa w programie nie mogą przekroczyć kwoty środków finansowych zaplanowanych na ten cel w budżecie gminy. 

 

ROZDZIAŁ X
SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU

 

  § 15. 1. Miernikiem efektywności realizacji programu w danym roku będą następujące informacje:

1) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert; 

2) liczba ofert, które wpłynęły od organizacji; 

3) liczba  umów zawartych z organizacjami na realizację zadań publicznych w ramach środków finansowych przekazywanych organizacjom przez samorządy gminy; 

4) liczba osób, które są adresatami realizowanych zadań publicznych w podziale na odbiorców bezpośrednich i pośrednich; 

5) liczba osób zaangażowanych po stronie organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych, z podziałem na wolontariuszy i pracowników; 

6) liczba organizacji pozarządowych podejmujących po raz pierwszy zadania publiczne w oparciu o dotacje; 

7) wysokość kwot udzielonych dotacji; 

8) wielkość wkładu własnego organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych. 

   2. Burmistrz w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 r. przedstawi Radzie Miasta Brańsk sprawozdanie z realizacji programu.

 

ROZDZIAŁ XI

INFORMACJA O SPOSOBIE TWORZENIA PROGARMU ORAZ O PRZEBIEGU KONSULTACJI 

    § 16. 1. Program współpracy miasta z organizacjami na 2018 r. utworzony został na bazie projektu programu, który to konsultowany był z mieszkańcami zgodnie z zasadami ujętymi w uchwale nr III/5/10 Rady Miasta Brańsk z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi lub radami działalności pożytku publicznego oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji.

2. Prace nad przygotowaniem Programu zostały zainicjowane i przeprowadzone przez pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. obronnych i obywatelskich.

ROZDZIAŁ XII

TRYB POWOŁANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT 

§ 17. 1. Komisje konkursowe powoływane są przez Burmistrza w drodze zarządzenia, celem opiniowania ofert składanych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych miasta.

2. Obsługę administracyjno - biurową komisji konkursowych prowadzi pracownik referatu realizującego zadanie.

3. Komisja konkursowa dokonuje oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert, po zebraniu indywidualnych opinii członków komisji konkursowej wraz z proponowaną wysokością dotacji i przedstawia propozycje rozstrzygnięcia Burmistrzowi, który podejmuje ostateczną decyzję o odrzuceniu lub przyjęciu oferty oraz udzieleniu i wysokości dotacji.

4. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert:

1)   ocenia możliwość realizacji zadania przez organizację oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane;

2)   ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

3)   uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;

4)   ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne;

5)   uwzględnia planowany przez organizację udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

6)   uwzględnia planowany przez organizację wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

7)   uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

5.  Komisja dokumentuje swoją pracę w formie protokołu, który powinien zawierać:

1)   imiona i nazwiska członków komisji konkursowej,

2)    liczbę zgłoszonych ofert,

3)    wskazanie ofert odpowiadających warunkom konkursu,

4)    wskazanie ofert, które nie odpowiadają warunkom konkursu lub zostały zgłoszone po terminie,

5)    propozycje rozstrzygnięcia,

6)    podpisy członków komisji.

6. W przypadku kiedy organizacje otrzymały dotację w wysokości niższej niż wnioskowana, przed zawarciem umowy konieczne jest dokonanie uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania.

 

7. Informacje o złożonych ofertach oraz o ofertach niespełniających wymogów formalnych, jak również o odmowie lub udzieleniu dotacji na realizację zadań, będą podawane do publicznej wiadomości w formie wykazu umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Brańsk oraz na stronie internetowej Urzędu.

ROZDZIAŁ XIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 § 18. 1. Organizacja w zakresie otrzymania środków publicznych z budżetu miasta jest zobowiązana do zamieszczania w swoich materiałach informacyjnych o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez miasto.

         2. O środki w ramach współpracy mogą ubiegać się wyłącznie organizacje prowadzące działalność na rzecz mieszkańców miasta.

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr III/ 5/10 Rady Miasta Brańsk z dnia 30 grudnia 2010 r.

 

Formularz zgłaszania opinii

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................

(pełna nazwa organizacji)

 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(adres siedziby organizacji)

  

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(tytuł aktu prawnego poddawanego konsultacji)

 

 Opinia organizacji: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................

 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

…………………………………..                                                                  ……………………………………

  (pieczęć organizacji)                                   (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania organizacji na zewnątrz)