JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lutego 2018 r.

16.01.2018

Burmistrz Miasta Brańsk zawiadamia, że w dniu 29 grudnia 2017 r. Rada Miasta Brańsk podjęła nową uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.  Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Brańsk są następujące:

- 8,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

- 16,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Uchwała Nr XXIX/142/17 Rady Miasta Brańsk z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty została opublikowana w Dzienniku   Urzędowym Województwa Podlaskiego dnia 5 stycznia 2018 r., poz. 130 i wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia. Obowiązywać będzie od dnia 1 lutego 2018 r.

Zgodnie z art. 6m. pkt. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1289 z późn. zm.),  każdy właściciel nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.

Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zmienia terminu i sposobu płatności, tj. do 10-go dnia miesiąca za dany miesiąc na numer indywidualnego konta bankowego lub w kasie Urzędu Miasta Brańsk.

W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu wydana zostanie decyzja określającą wysokość opłaty, stosując zmianę podaną w zawiadomieniu zgodnie z art. 6m ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zawiadomienia nie zostaną wysłane do właścicieli nieruchomości, wobec których gmina wydała decyzję o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Takie osoby winny przedłożyć do Urzędu Miasta Brańsk deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której wyliczona zostanie opłata z uwzględnieniem nowej stawki opłaty.

Przypominamy:

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku np. zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, zmiany sposobu zbierania odpadów segregowane/niesegregowane lub zmiany innych danych w terminie do 14 dni od daty zaistnienia zmiany.

Burmistrz Miasta Brańsk

Czesław Sokołowski