JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami w 2018 r.

29.01.2018

Ogłoszenie

Burmistrza Miasta Brańsk

z dnia 29 stycznia 2018 roku

w sprawie  konsultacji społecznych

Na podstawie Uchwały Nr III/5/10 Rady Miasta Brańsk z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi lub radami działalności pożytku publicznego oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji Burmistrz Miasta Brańsk ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Brańsk w 2018 roku.

I PRZEDMIOT KONSULTACJI

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Brańsk w 2018 roku.

II TERMIN PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI

21 dni od dnia zamieszczenia informacji o konsultacjach na stronie internetowej Urzędu Miasta Brańsk oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację programu.

III FORMA KONSULTACJI       

Konsultacje będą przeprowadzone w formie umieszczenia projektu uchwały i formularza zgłaszania opinii na stronie internetowej Urzędu Miasta Brańsk (www.bransk.podlaskie.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

IV MIEJSCE KONSULTACJI

Wypełnione formularze zgłaszania opinii należy przesłać w określonym terminie do Urzędu Miasta Brańsk pocztą, faksem lub mailem na adres: Urząd Miasta Brańsk, 17-120 Brańsk, ul. Rynek 8, fax; 85 73-75-363, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Projekt

Uchwała Nr ../…/18

Rady Miasta Brańsk 
z dnia ……. 2018 r.

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Brańsk w 2018 roku”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bielsku Podlaskim, organizacji społecznych których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz zarządcy i dzierżawców obwodów łowieckich - Rada Miasta Brańsk uchwala, co następuje:  
§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Brańsk w 2018 roku" w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brańsk.        
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik do Uchwały Nr.../…/18

Rady Miasta Brańsk

z dnia … 2018  r.

 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZETAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA BRAŃSK W 2018 ROKU
Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, ma zastosowanie do wszystkich bezdomnych zwierząt domowych i gospodarskich oraz kotów wolno żyjących, przebywających na terenie Miasta Brańsk.              

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:           

1) Programie – należy przez to rozumieć program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Brańsk w 2018 roku,
2) Gminie - należy przez to rozumieć Miasto Brańsk,

3) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta Brańsk, jednostkę organizacyjną, przy pomocy której Burmistrz Miasta Brańsk wykonuje zadania,

4) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Brańsk,

5) Schronisku – należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt   Dworakowski Zygmunt i Grażyna Jadwiga Dworakowska – spółka cywilna z siedzibą  Radysy 13, 12-230 Biała Piska. Działalność schroniska nadzorowana przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piszu na mocy jego decyzji z 07 listopada 2016 r. o wpisie schroniska do ewidencji podmiotów nadzorowanych (pod numerem identyfikacyjnym – 28168603).
6) Kotach wolno żyjących - należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim).

§ 3. 1. Koordynatorem Programu jest Burmistrz za pośrednictwem Referatu Budownictwa, Mienia Komunalnego, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

 1. Realizatorami programu są:

1) Burmistrz za pośrednictwem Referatu Budownictwa, Mienia Komunalnego, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa,   
2)  Schronisko dla zwierząt, z którym Gmina zawarła stosowną umowę,  
3)  Lekarz weterynarii, z którym Gmina zawarła stosowną umowę,          
4) Organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, współpracujące z Gminą,         
5) Służby porządkowe: Posterunek Policji w Brańsku.       

Rozdział II

Cel i zadania Programu 

§ 4. Program ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt na terenie Gminy oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom, przebywającym w granicach administracyjnych Gminy.

§ 5. Realizacja Programu obejmuje: 

 • 1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,        
  2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,     
  3) odławianie bezdomnych zwierząt,           
  4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt,    
  5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,       
  6) usypianie ślepych miotów,
  7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,
  8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
  z udziałem zwierząt.  

Rozdział III

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt
§ 6.
1. W celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy zapewnia się miejsce w Schronisku, które w zakresie świadczonej usługi zapewnia zwierzętom opiekę, w szczególności schronienie, wyżywienie i opiekę weterynaryjną.

 1. Zwierzęta nowoprzybyłe poddawane są kwarantannie przez okres co najmniej 14 dni.
 2. Zwierzęta chore lub ranne poddawane są niezwłocznie leczeniu w Schronisku, bezpośrednio po ich przyjęciu.
 3. Bezdomne zwierzęta trafiające do Schroniska, jeśli nie udało się odnaleźć ich właściciela, są wprowadzane do prowadzonej przez Schronisko bazy danych, co umożliwia późniejszą ich identyfikację a podczas wydawania ze Schroniska do przypisania konkretnej, adoptującej zwierzę osobie.
 4. Szczegółowy sposób postępowania ze zwierzętami określa Regulamin Schroniska.
 5. Burmistrz będzie prowadził ewidencję bezdomnych zwierząt, którym zapewniono opiekę, np. przez adopcję, przekazanie do schroniska, itp.

Rozdział IV

Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie 

§ 7. 1. Koty wolno żyjące, bytujące głównie w piwnicach budynków mieszkalnych, stodołach, budynkach inwentarskich, na terenach nieruchomości niezamieszkałych posesji, są elementem ekosystemu miejskiego, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i szczurów). Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie należy ich wyłapywać ani wywozić do schronisk, lecz stwarzać warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia.

2.Urząd w razie potrzeby bądź też na indywidualne zgłoszenia mieszkańców będzie przeprowadzał akcje dokarmiania kotów wolno żyjących.

3, Gmina w ramach opieki nad kotami wolno żyjącymi zapewni również sterylizację lub kastrację zwierząt, a także usypianie ślepych miotów.

Rozdział V

Odławianie bezdomnych zwierząt

§ 8. 1.Odławiane z terenu Gminy będą zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały, a w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu mieszkańców.

2.Realizacja zadania obejmującego odławianie bezdomnych zwierząt powierzona zostaje Schronisku.

3. Dopuszcza się odławianie zwierząt bezdomnych przebywających na terenie Gminy przez inne organizacje pozarządowe, które posiadają przedstawicieli przeszkolonych w zakresie odławiania zwierząt domowych, a także odpowiedni sprzęt. Odłowione zwierzęta pozostają pod opieką organizacji lub przekazywane są do Schroniska, po wcześniejszym uzgodnieniu ze Schroniskiem.

4. Na terenie Gminy wprowadza się odławianie bezdomnych zwierząt:

1) doraźne, tj. w szczególności na skutek interwencji mieszkańców lub powzięcia informacji o wystąpieniu zagrożenia zdrowia lub życia ludzi.  
2) okresowo, tj. jesienią, po wcześniejszym ogłoszeniu zgodnie  z obowiązującym przepisami prawa.

5. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone przy użyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia.

6. Transport zwierząt bezdomnych będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt.

7. Odłowione zwierzęta gospodarskie oddawane są pod opiekę gospodarstwa rolnego wskazanego w Programie.

8. Odłowione zwierzęta bezdomne, dla których nie ma możliwości ustalenia ich właściciela po okresie 2 tygodni obserwacji mogą zostać zakwalifikowane do adopcji.

Rozdział VI

Obligatoryjna sterylizacja lub kastracja zwierząt w schronisku

§ 9. 1. W celu ograniczenia populacji bezdomnych zwierząt, wszystkie zwierzęta trafiające do Schroniska są poddawane obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji.

2. Zabiegi prowadzone będą przez lekarza weterynarii po zakończonej kwarantannie, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub wiek.        

Rozdział VII

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

§ 10. 1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, realizowane jest poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania.

2. Powyższe zadanie zostanie zrealizowane przez: Schronisko, pracowników Referatu Budownictwa, Mienia Komunalnego, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz poprzez współpracę z organizacjami społecznymi których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

Rozdział VIII

Usypianie ślepych miotów  

§ 11. 1. Usypianiu ślepych miotów poddawane będą mioty bezdomnych suk i kotek w celu zmniejszenia populacji zwierząt bezdomnych.

2. Zabiegi usypiania ślepych miotów przeprowadzane będą przez Schronisko lub lekarza weterynarii, na podstawie zawartej umowy. 

Rozdział IX

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

§ 12.1. Bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu Gminy, które z różnych przyczyn utraciły swoje dotychczasowe schronienie, zapewnia się miejsce w gospodarstwie rolnym znajdującym się pod adresem: Brańsk, ul. Boćkowska 67.

2. Gospodarstwo rolne, o którym mowa w ust. 1 spełnia warunki do przyjęcia zwierząt gospodarskich.

3. Szczegółowy sposób postępowania ze zwierzętami gospodarskimi określi umowa zawarta pomiędzy Gminą a właścicielem gospodarstwa.

Rozdział X

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

§ 13. 1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń z udziałem zwierząt realizowane jest poprzez umowę zawartą z Lekarzem Weterynarii Piotrem Burzyńskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Lecznica Weterynaryjna „Animals”,17-100 Bielsk Podlaski, ul. Jagiellońska 16, w zakresie opieki weterynaryjnej udzielanej zwierzętom bezdomnym poszkodowanym w wypadkach drogowych z terenu Gminy.

2. W przypadku zwierząt posiadających właściciela z którym kontakt jest niemożliwy, a zwierzę wymaga natychmiastowej pomocy, opiekę zapewnia również lekarz weterynarii.

Rozdział XI

Działania o charakterze edukacyjnym

§ 14. Urząd, w ramach Programu będzie prowadził działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji, a także adopcji zwierząt bezdomnych.

Rozdział XII.

Finansowanie programu

§ 15. 1.Środki finansowe na wykonanie zadań realizowanych w ramach niniejszego Programu w kwocie 20.000,00 zł zostały ujęte w uchwale budżetowej Miasta Brańsk na rok 2018 i wydatkowane będą według potrzeb, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2. Środki finansowe określone w ust. 1 przeznacza się na realizację poniższych działań:

1)  17.000 zł – na działania, o których mowa w § 6, § 8 – § 11,              

2)  1000 zł – na działania, o których mowa w § 7,

3)  2000 zł – na działania, o których mowa w § 12 oraz  § 13.

 

Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miasta Brańsk w sprawie przyjęcia

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Brańsk w 2018 roku”

Uregulowania art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm. ) zobowiązują Radę gminy do określenia w drodze uchwały, corocznie do 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

W związku z powyższym przygotowany został Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Brańsk w 2018 roku, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Obejmuje on swoim zakresem realizację takich zadań jak:

 1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
 2. opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
 3. odławianie bezdomnych zwierząt;
 4. obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
 5. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
 6. usypianie ślepych miotów;
 7. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
 8. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
  z udziałem zwierząt.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, projekt Programu został przekazany celem zaopiniowania:

1) właściwemu miejscowo Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Bielsku Podlaskim,

2) działającym na obszarze administracyjnym miasta Brańsk Koło Łowieckim „Żuraw” i „Zając”,

3) działającym na obszarze Miasta Brańsk organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt poprzez umieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu Miasta Brańsk (www.bransk.podlaskie.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

* * *

Załącznik

do Uchwały Nr III/5/10

Rady Miasta Brańsk

z dnia 30 grudnia 2010 r.

Formularz zgłaszania opinii

 

………………………………………………………………………………………………….................................................

(pełna nazwa organizacji)

…………………………………………………………………………………………………..................................................

(adres siedziby organizacji)

………………………………………………………………………………………………….................................................

                                                                       (tytuł aktu prawnego poddawanego konsultacji)

 

Opinia organizacji:…………………………….................................................................................................................

………………………………………………......................................................................................................................

………………………………………………………………................................................................................................

……………………………………………………………………………………...................................................................

………………………………………………………………………………..........................................................................

                                           

                                                                                                                             ……………………………………

                                             (pieczęć organizacji)                                                           (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania

                                                                                                                                                                             organizacji na zewnątrz)