JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Ogłoszenie o naborze członków do Komitetu Rewitalizacji w Brańsku

15.02.2018

 

O G Ł O S Z E N I E

o naborze członków do Komitetu Rewitalizacji

Burmistrz Miasta Brańsk zgodnie z przyjętą Uchwałą Nr XXIX/148/17 Rady Miasta Brańsk z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji ogłasza nabór członków do Komitetu Rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji, zwany dalej Komitetem, stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Miasta Brańsk.

ZASADY WYZNACZANIA SKŁADU KOMITETU REWITALIZACJI

Komitet może liczyć nie mniej niż 7 i nie więcej niż 12 członków, w tym:

 • od 1 do 3 przedstawicieli Urzędu Miasta Brańsk,
 • 3 przedstawicieli Rady Miasta Brańsk wskazanych przez Radę Miasta,
 • od 1 do 2 przedstawicieli mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielni mieszkaniowych lub wspólnot mieszkaniowych,
 • od 1 do 2 przedstawicieli sektora społecznego tj. organizacji pozarządowych, działających na terenie Miasta Brańsk,
 • od 1 do 2 przedstawicieli podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta Brańsk.

Każdy z członków Komitetu musi być mieszkańcem gminy.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń złożonych w terminie i spełniających kryteria formalne, będzie większa od liczby miejsc w komitecie, zgłoszenia poddane zostaną ocenie merytorycznej przez Komisję powołaną przez Burmistrza.

Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny.

Za udział w posiedzeniach i pracach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie ani dieta.

TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

NA CZŁONKA KOMITETU REWITALIZACJI

 Zgłoszenie chęci przystąpienia do Komitetu następuje na podstawie złożenia formularza zgłoszeniowego.

Nabór członków do Komitetu prowadzony będzie od dnia 15.02.2018 r. do 28.02.2018 r. za pomocą formularza zgłoszeniowego, którego wzór dostępny jest w Referacie Budownictwa, Mienia Komunalnego, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowisk i Rolnictwa Urzędu Miasta Brańsk (pokój Nr 3), na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta.

Wypełniony formularz należy dostarczyć:

 1. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk,
 2. bezpośrednio do Sekretariatu Urzędu Miasta Brańsk (pokój Nr 10), ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk, w godzinach pracy, tj. pn - pt 7.30 -15.30.
 3. drogą elektroniczną w formie skanu podpisanego formularza na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wpisując w tytule e-maila: „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji”

Nie będą rozpatrywane zgłoszenia:

 • złożone w innym terminie niż wyżej wyznaczony,
 • niepodpisane,
 • przesłane w innej formie niż formularz.

Informacja o wynikach naboru członków do Komitetu zostanie umieszczona po ich zakończeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

Komitet zostanie powołany w drodze Zarządzenia Burmistrz Miasta Brańsk. Kadencja Komitetu potrwa do czasu zakończenia realizacji Programu Rewitalizacji dla Miasta Brańsk.

Burmistrz Miasta Brańsk

Czesław Sokołowski

 

.......................................

 

Formularz zgłoszeniowy

na członka Komitetu Rewitalizacji

 1. Imię i nazwisko kandydata na członka Komitetu Rewitalizacji

 

 1. Adres i dane kontaktowe kandydata na członka Komitetu Rewitalizacji

Adres do korespondencji

 

Adres mailowy

 

Nr telefonu

 

 1. Znajomość tematyki dot. rewitalizacji:

 

 

 

 

 

 

 1. Oświadczenie kandydata na członka Komitetu Rewitalizacji

Ja, niżej podpisany(a)....................................................... oświadczam, iż:

I. Pełniąc funkcję członka Komitetu Rewitalizacji zobowiązuję się:

1. aktywnie uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu Rewitalizacji;

2. przedstawiać opinie reprezentowanych środowisk na posiedzeniach Komitetu Rewitalizacji oraz przekazywać ww. środowiskom informacje zwrotne o postępie wdrażania Programu Rewitalizacji dla Miasta Brańsk;

3. zapoznawać się z postępami prac w zakresie realizacji Programu Rewitalizacji dla Miasta Brańsk;

4. zapoznawać się z dokumentacją dotyczącą zagadnień omawianych na posiedzeniu Komitetu Rewitalizacji;

5. ujawnić ewentualny konflikt interesów dotyczący mojej osoby i wyłączyć się z podejmowania decyzji w zakresie, którego ten dotyczy.

II. Wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Komitetu Rewitalizacji.

III. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacyjnych przez Urząd Miasta Brańsk, w tym umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Brańsk, oraz w BIP Urzędu Miasta Brańsk mojego imienia, nazwiska i informacji o dotychczasowej działalności, nazwy reprezentowanego przeze mnie podmiotu.

IV. Nie byłem(am) karany(a) za przestępstwo popełnione umyślnie.

                                                                                  ……………………………………………

                                                                                                       (czytelny podpis)

 1. Dane podmiotu zgłaszającego kandydata (jeśli dotyczy)

Nazwa podmiotu

 

Forma prawna

 

Nazwa rejestru i numer

 

Siedziba organizacji

 

Nr telefonu

 

Adres mailowy

 

 1. Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (jeśli dotyczy)

Imię i nazwisko

Funkcja

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Podpisy (wraz z pieczątką) osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania podmiotu (jeśli dotyczy)