JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

04.04.2018

 

Szanowni Mieszkańcy i Przedsiębiorcy Miasta Brańsk

Uprzejmie informuję, iż z dniem 1 stycznia br. weszło w życie nowe Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz.1566) nakładające na samorząd lokalny obowiązek określenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Opłacie podlegają osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500m2 robót i obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mają wpływ na zmniejszenie retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji deszczowej otwartej lub zamkniętej.

Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 ww. ustawy wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej
w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Wysokość opłaty retencyjnej ustala Burmistrz i przekazuje w formie informacji podmiotom obowiązanym do jej uiszczenia.

Opłata jest ustalana kwartalnie, a podmiot obowiązany do jej uiszczenia wnosi ją na rachunek bankowy tut. Urzędu w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono mu przedmiotową informację.

Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowić będą w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu gminy.

Rozpoznanie skali nałożonego obowiązku wymaga przeprowadzenia analiz przestrzennych, rozwiązania wątpliwości prawnych, sporządzenia listy osób oraz podmiotów zobowiązanych, sporządzenia i doręczenia informacji o wysokości opłaty. Przewiduje się, że osoby zobowiązane do wniesienia opłat zostaną powiadomione o tym do końca kwietnia br. 

Wobec powyższego osoby władające nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m2, które zabudowały swoją działkę w co najmniej 70%, proszone są o złożenie w Urzędzie Miasta Brańsk z siedzibą 17-120 Brańsk ul. Rynek 8, zamieszczonego poniżej oświadczenia.

Burmistrz Miasta Brańsk
Czesław Sokołowski

Urząd Miasta Brańsk ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk

Tel. (85) 7375-005 wew. 30, Fax.(85) 7375-363, e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Załączniki