JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Konsultacje społeczne - informacja uzupełniająca

02.02.2016

I n f o r m a c j a

W uzupełnieniu Ogłoszenia Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Brańsk w 2016 roku, informuję, że wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na terenie Gminy Miejskiej Brańsk, na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) mogą zgłaszać swoje opinie na „formularzu zgłaszania opinii” w terminie od dnia 29 stycznia 2016 r. do dnia 19 lutego 2016 r. do godziny 15.30