JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA BRAŃSK

25.09.2018

 

NIERUCHOMOŚCI O CHARAKTERZE MIESZANYM

Są to nieruchomości w części zamieszkałe i w części niezamieszkałe na których powstają odpady komunalne (np. zakład + mieszkanie). Właściciele tych nieruchomości zobowiązani są do uiszczania opłaty na rzecz miasta Brańsk za odbiór odpadów komunalnych z części zamieszkałej i do podpisania odrębnej umowy we własnym zakresie z firmą wywozową na odbiór odpadów komunalnych z części niezamieszkałej.

DEKLARACJA

Podstawą uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami jest złożenie wypełnionej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, w której właściciel nieruchomości deklaruje m.in. opłatę jaką będzie uiszczał, sposób gromadzenia odpadów (selektywnie lub nieselektywnie). Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej (właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) zobowiązany jest do wypełnienia deklaracji, a następnie złożenia w Urzędzie Miasta Brańsk w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych (np. zmiana ilości osób zamieszkałych nieruchomość, sposobu gromadzenia odpadów, sprzedaż mieszkania lub domu).

Wzór deklaracji dostępny jest na stronie http://bip.um.bransk.wrotapodlasia.pl/ zakładka ,,gospodarka odpadami’’ oraz w Urzędzie Miasta Brańsk, pokój Nr 3.

STAWKI OPŁAT ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

Od dnia 1 lutego 2018 r. zgodnie z uchwałą Nr XXIX/142/17 Rady Miasta Brańsk z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2018 r. poz. 130) stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Brańsk są następujące:

- 8,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

- 16,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

TERMIN, CZĘSTOTLIWOŚĆ, MIEJSCE I FORMA UISZCZANIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona jest przez właścicieli nieruchomości bez wezwania z góry do 10 każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy w kasie Urzędu Miasta Brańsk lub na indywidualne konto bankowe.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Budownictwa, Mienia Komunalnego, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędzie Miasta Brańsk, ul. Rynek 8, pok. nr 3, tel. 85 7375005 w. 30 oraz na stronie internetowej http://bip.um.bransk.wrotapodlasia.pl/, zakładka ,,gospodarka odpadami’’.

 

INFORMACJA O PODMIOTACH I MIEJSCU

ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Przedsiębiorcy świadczący usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych na terenie miasta Brańsk:

- MPO Spółka z o.o. w Białymstoku ul. 27 Lipca 62, 15-950 Białystok;

(Tel. 85 676 83 00);

- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce ul. Łowcza 4,

17-200 Hajnówka; (Tel. 85 682 23 57, 85 682 30 32);

- Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Studziwodzka 37, 17-100 Bielsk Podlaski; (Tel. 85 730 29 23);

- IWO Janusz Adamczuk, ul. Jagiellońska 42, 17-120 Brańsk (Tel. 85 7375300, 7375827);

- Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne ASTWA Sp. z o.o. ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok; (Tel. 85 653 95 93);

- MPK PURE HOME Sp. z o.o. Spółka komandytowa ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka; (Tel. 29 769 18 00);

Podmiot odbierający odpady komunalne wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ”Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych oraz na nieruchomościach na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowych wykorzystywanych jedynie przez część roku położonych na terenie Miasta Brańsk” na lata 2017-2018: MPO Spółka z o.o. w Białymstoku ul. 27 Lipca 62, 15-950 Białystok; (Tel. 85 676 83 00).

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne, od właścicieli nieruchomości, zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania: ZZO Hajnówka; ul. Kleszczelowska 35, 17-200 Hajnówka

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) jest prowadzony przez: „IWO” Janusz Adamczuk, ul. Jagiellońska 42, 17-120 Brańsk przy ul. Bielskiej 47, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1600, a w soboty w godzinach od 7.00 – 14.00.

 

INFORMACJA O POZIOMACH RECYKLINGU

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Burmistrz Miasta Brańsk informuje o osiągniętych przez gminę poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

Rok 2014

- osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 4,37 %

- osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 19,50 %

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 %

Rok 2015

- osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 0,13 %

- osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 29,83 %

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 0 %

Rok 2016

- osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 0,04 %

- osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 28,33 %

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 3,03 %

Rok 2017

- osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 0,165 %

- osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 23,49 %

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 0 %