JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Brańsk o naborze członków do Komitetu Rewitalizacji

26.09.2018

1 a Ogłosz

 

Formularz zgłoszeniowy

na członka Komitetu Rewitalizacji

 

 1. Imię i nazwisko kandydata na członka Komitetu Rewitalizacji

 

 1. Adres i dane kontaktowe kandydata na członka Komitetu Rewitalizacji

Adres do korespondencji

 

Adres mailowy

 

Nr telefonu

 

 

 1. Grupa reprezentowana, zgodnie z rozdz. 1 § 1 ust. 2 uchwały Nr XXIX/148/17 Rady Miasta Brańsk z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji (przedstawiciel urzędu Miasta, rady miasta, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, mieszkańców).

 

.......................................................................................................................................................

 

 1. Znajomość tematyki dot. rewitalizacji:

 

 

 

 

 1. Oświadczenie kandydata na członka Komitetu Rewitalizacji

Ja, niżej podpisany(a)....................................................... oświadczam, iż:

I. Pełniąc funkcję członka Komitetu Rewitalizacji zobowiązuję się:

1. aktywnie uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu Rewitalizacji;

2. przedstawiać opinie reprezentowanych środowisk na posiedzeniach Komitetu Rewitalizacji oraz przekazywać ww. środowiskom informacje zwrotne o postępie wdrażania Programu Rewitalizacji dla Miasta Brańsk;

3. zapoznawać się z postępami prac w zakresie realizacji Programu Rewitalizacji              dla Miasta Brańsk;

4. zapoznawać się z dokumentacją dotyczącą zagadnień omawianych na posiedzeniu Komitetu Rewitalizacji;

5. ujawnić ewentualny konflikt interesów dotyczący mojej osoby i wyłączyć się                                  z podejmowania decyzji w zakresie, którego ten dotyczy.

II. Wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Komitetu Rewitalizacji.

III. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacyjnych przez Urząd Miasta Brańsk, w tym umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Brańsk, oraz w BIP Urzędu Miasta Brańsk mojego imienia, nazwiska i informacji                            o dotychczasowej działalności, nazwy reprezentowanego przeze mnie podmiotu.

IV. Nie byłem(am) karany(a) za przestępstwo popełnione umyślnie.

…………………………….                                               …..………………………………              
       (miejscowość, data)                                                                     (czytelny podpis)

 1. Dane podmiotu zgłaszającego kandydata (jeśli dotyczy)

Nazwa podmiotu

 

Forma prawna

 

Nazwa rejestru i numer

 

Siedziba organizacji

 

Nr telefonu

 

Adres mailowy

 

 

 1. Osoba/y uprawniona/e do reprezentacji podmiotu (jeśli dotyczy)

Imię i nazwisko

Funkcja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Czytelny/e podpis/y (lub nieczytelne wraz z pieczątką) osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania podmiotu zgłaszającego kandydata (jeśli dotyczy)
 

 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do Komitetu Rewitalizacji w Brańsku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Brańsk z siedzibą w Brańsku przy ul. Rynek 8, 17 – 120 Brańsk, tel. 85 73 75 005,                                                
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 85 732 15 70.
 3. Celem zbierania danych osobowych jest przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb naboru i członkostwa w Komitecie Rewitalizacji.
 4. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, c, e RODO na podstawie niżej wymienionych aktów prawnych: a. art. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398), b. uchwała Nr XXIX/148/17 r. Rady Miasta Brańsk z dnia 29 grudnia 2017 r. sprawie w określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich: sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Wycofanie zgody powoduje skutki na przyszłość, czyli nie można przetwarzać Pani/Pana danych osobowych od chwili wycofania zgody. Wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych dokonanych przed wycofaniem pozostają zgodne z prawem, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w związku z naborem i członkostwem w Komitecie Rewitalizacji.
 8. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe wzięcie udziału w naborze na członka Komitetu Rewitalizacji oraz późniejsze członkostwo w Komitecie.
 9. Dostęp do danych będą mieli członkowie Komisji oraz upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta Brańsk. Informacja o wynikach naboru członków do Komitetu Rewitalizacji zostanie umieszczona po ich zakończeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 11. W Urzędzie Miasta Brańsk nie przetwarza się danych osobowych w trybie zautomatyzowanym w celu wyłonienia członków Komitetu Rewitalizacji.
 12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 13. Dane osobowe udostępnione w celu wzięcia udziału w naborze na członka Komitetu Rewitalizacji, będą przechowywane przez okres 3 miesięcy, licząc od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym zakończy się proces naboru.
 14. Dane osobowe udostępnione przez członków Komitetu Rewitalizacji, będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym wygaśnie Pani/Pana członkostwo w Komitecie Rewitalizacji.

 

3 a Uchwała Nr XXIX 148 17

3 b Uchwała Nr XXIX 148 171

3 c Uchwała Nr XXIX 148 172