JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

12.02.2019

Opłaty wzrosną   z 8 zł na 16 zł od osoby w przypadku odpadów segregowanych i z 16 zł na 25 zł od osoby  za odpady niesegregowane. Podwyżki nie dotyczą wyłącznie Brańska, większość gmin w Polsce stoi przed rozwiązaniem tego problemu – część z nich już podjęła stosowne uchwały, część wkrótce przedstawi je na posiedzeniach rad gmin. Powodem jest m.in. wzrost cen energii, płacy minimalnej, transportu i zwiększenia stawek za tzw. „opłatę marszałkowską”.

Przeprowadzona analiza finansowa systemu gospodarki odpadami i kalkulacja opłaty za gospodarowanie odpadami wykazała, że niezbędnym dla zbilansowania systemu finansowania odbioru i zagospodarowania zbieranych odpadów komunalnych jest podwyżka opłat. Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w naszej gminie, na przestrzeni kilku lat sukcesywnie wzrastają.

Zgodnie z art. 6 r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

„1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy.

1aa. Środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

2. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3) obsługi administracyjnej tego systemu;

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.”

Opłaty za gospodarowanie odpadami muszą być ustalane w takiej wysokości, aby bilansować system finansowania odbioru i utylizacji odpadów. Od razu trzeba zaznaczyć, że podwyżka opłat w żaden sposób nie zasili innych zadań w budżecie miasta.

Podwyżka opłat za zagospodarowanie odpadów jest efektem wzrostu kosztów przetwarzania odpadów komunalnych w regionalnych instalacjach (RIPOK), jak również wprowadzenia zmian w sposobie segregacji odpadów w naszej gminie z dniem 1 stycznia 2019 r. wynikających z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r.  w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Jako istotny czynnik wpływający na wzrosty kosztów zagospodarowania odpadów są wysokie opłaty za korzystanie ze środowiska, w tym za składowanie i magazynowanie odpadów w postaci tzw. opłaty marszałkowskiej, której wysokość jest ustalana w drodze rozporządzenia Rady Ministrów i waloryzowana w drodze obwieszczenia Ministra Środowiska. Jeszcze w 2013 r. jej wysokość za 1 Mg (tona) wynosiła 115,41 zł, w 2014 r. - 119,68 zł, w 2017 r. - 120,76 zł, a w już 2019 r. - 170 zł. Natomiast od 2020 r. ma ona wynieść 270 zł.

Na prośbę i sugestie mieszkańców obecna umowa przetargowa obejmuje również odbiór 2 razy w roku sprzed posesji wystawionych przez właścicieli nieruchomościami, odpadów wielkogabarytowych takich jak: wyposażenie mieszkań, w tym mebli  i wyeksploatowanego sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego AGD i RTV, co wiąże się również ze zwiększeniem kosztów odbioru odpadów od mieszkańców.

Należy też zauważyć, że nasi mieszkańcy, z roku na rok generują coraz więcej odpadów. Wzrost ilości odpadów zmieszanych, których koszty zagospodarowania również rosną (cena przyjęcia do RIPOK), co w znacznym stopniu przekłada się na obecny wzrost cen odbioru odpadów z naszych gospodarstw domowych. Należy pamiętać, że im więcej śmieci, tym więcej gmina musi zapłacić za ich odbiór i zagospodarowanie, im więcej nieprawidłowości w segregowaniu, tym wyższe koszty.

Rodzaj odpadów

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Mg/rok

Zmieszane odpady komunalne

375,120

620,440

475,520

498,820

496,840

491,660

Odpady segregowane

29,140

58,210

135,100

126,560

167,470

186,680

Wszystko to przekłada się na wzrost kosztów funkcjonowania systemu, a co za tym idzie brak możliwości dalszego samofinansowania systemu. W chwili obecnej wpływy nie są wystarczające, aby spełnić powyższe zadania, w związku z tym podwyższa się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dla porównania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wybranych gminach w województwie podlaskim przedstawia poniższa tabela:

Gmina

Odpady segregowane/

miesięczna stawka opłaty

za jednego mieszkańca

Odpady niesegregowane/

miesięczna stawka opłaty

za jednego mieszkańca

Bielsk Podlaski (miasto)

13,00 zł/os.

50,00 zł/os.

Gmina Narewka

13,00 zł/os.

25,00 zł/os.

Gmina Turośl

16,00 zł/os.

24,00 zł/os.

Gmina Jasionówka

16,00 zł/os.

25,00 zł/os.

Gmina Wyszki

15,00 zł/os.

12,00 zł/os. (w przypadku posiadania kompostownika)

25,00 zł/os.

Miasto Brańsk

16,00 zł/os.

25,00 zł/os.

Zgodnie z powyższym, koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi należy pokrywać ze środków uzyskanych przez miasto z opłat od właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady. Istnieje ustawowy obowiązek ustalania wysokości ponoszonych przez mieszkańców miasta opłat na poziomie zabezpieczającym pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Bez podwyżki opłat  za gospodarowania odpadami w budżecie Miasta brakowałoby środków, aby zapłacić za wywóz śmieci. Zgodnie ze stanowiskiem regionalnych izb obrachunkowych, kosztów wywozu śmieci nie można bowiem pokryć ze środków budżetowych. 

        Burmistrz Miasta Brańsk

/-/ Eugeniusz Tomasz Koczewski