JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU DO INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

27.01.2020

Typy projektu na które można składać wniosek o dofinansowanie: inwestycje z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej wykorzystujących energię słoneczną polegających na instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne Grantobiorców, tj. z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza – Projekty grantowe (zgodne z art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020), Numer naboru: RPPD. 05.01.00-IZ.00-20-003/19.

W związku z powyższym, informujemy o możliwości przystąpienia do programu dotyczącego dofinansowania instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców Miasta Brańsk w ramach działania 5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w formie grantu.

Grant będzie mógł być przeznaczony na montaż instalacji OZE, z której wytworzona energia powinna być przeznaczona wyłącznie na własne potrzeby mieszkańców (Grantobiorców).

WAŻNE!!! Nie jest dopuszczalne wykorzystanie energii na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej.

Zainteresowani właściciele budynków mieszkalnych mogą składać ankiety w Urzędzie Miasta Brańsk, pok. Nr 3 do dnia 07 stycznia 2020 r.

Link do ankiety

Złożenie ankiety nie stanowi gwarancji otrzymania dofinansowania. Dofinansowanie będzie możliwe jedynie w przypadku pozyskania środków unijnych na ten cel oraz gdy zgłoszona nieruchomość będzie spełniała warunki techniczne wymagane przy instalacji fotowoltaiki

Planowane jest zorganizowanie spotkania informacyjnego na początku stycznia 2020 roku.

Ankiety dostępne są w Urzędzie Miasta Brańsk, pok. Nr 3 oraz do pobrania na stronie: bip.um.bransk.wrotapodlasia.pl