JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

14.04.2017

Załącznik do Zarządzenia Nr  132/17

Burmistrza Miasta Brańsk

z dnia 14 kwietnia 2017 r.

WYKAZ

Nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Lp

Oznaczenie

geodezyjne

Powierzchnia

Opis nieruchomości i przeznaczenie w planie zagospodarowania miasta Brańsk

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

Cena nieruchomości

netto

 

Sprzedaż nieruchomości  w formie przetargu nieograniczonego

1

1217/8

0,3001 ha

Nieruchomości położone  w Brańsku w sąsiedztwie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne i przeznaczone jako łąki i pastwiska – RZ

Nr KW BI1P/00045615/3

4.880,00
2

1217/9

1,0803 ha

Nr KW BI1P/00045615/3

18.037,00
3 1217/10 5,1542 ha

Nr KW BI1P/00045615/3

76.831,00

Pierwszeństwo nabycia nieruchomości po cenie wyżej określonej przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

  • przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy o gospodarce nieruchomościamilub odrębnych przepisów,
  •  jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje się kolejność wymienioną wyżej.

Osoby o których mowa wyżej korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu złożą wniosek o nabycie po cenie określonej w niniejszym wykazie.

O ile w/w nieruchomości nie zostaną sprzedane na zasadach określonych wyżej albo co do której przepisy nie mają zastosowania podlegają sprzedaży w trybie publicznego przetargu ustnego.

Termin, miejsce oraz warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu o przetargu.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Miasta Brańsk, pokój Nr 3 tel. 85 7375005 w. 30

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brańsk dn. 14.04.2017 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia ……………………

Burmistrz Miasta Brańsk

mgr Czesław Sokołowski