JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Informacja o realizacji projektu ze środków Unii Europejskiej

28.09.2017

Projekt pn. „Remont oczyszczalni ścieków oraz wykonanie otworu studziennego w mieście Brańsk”

Miasto Brańsk realizuje projekt pn. „Remont oczyszczalni ścieków oraz wykonanie otworu studziennego w mieście Brańsk” dofinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami Działanie 6.2. Ochrona wody i gleby

Przedmiotem projektu jest realizacja dwóch zadań inwestycyjnych:

 –  budowa nowego ujęcia wody w aglomeracji Brańsk,

 – modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w aglomeracji Brańsk.

Całkowita wartość Projektu wynosi 2 775 921,04 zł

Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą 1 693 055,55 zł

Współfinansowanie UE 1 439 097,12 zł

Wkład własny 253 958,43 zł

Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 31.12.2017 r.