JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Aktualności

Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały dotyczącej zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

12.10.2017

OBWIESZCZENIE

w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Brańsk

w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania

Komitetu Rewitalizacji

 

Na podstawie art. 6 i 7 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Brańsk zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Brańsk w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Przedmiotem konsultacji jest projekt w/w uchwały.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących zasad powoływania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego Regulaminu.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 19.10.2017 r do dnia 20.11.2017 r. w następujących formach:

1.      Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej lub elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze będzie można dostarczyć drogą elektroniczną na adres e-mail:

a)      drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

b)      drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk

c)      bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Miasta Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk, w godzinach pracy Urzędu.

2.      Spotkanie konsultacyjne z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiające omówienie zasad wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji odbędzie się w dniu 10 listopada 2017 r. o godz. 1430 w Urzędzie Miasta Brańsk sala konferencyjna.

3.      Zbieranie uwag  ustnych do protokołu. Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Pani Magdalena Sycewicz, Urząd Miasta Brańsk, ul. Rynek 8,  pokój Nr 3, tel. 85 7375005 w. 30 w godzinach pracy Urzędu.

Po przyjęciu przez Radę Miasta Brańsk uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, uruchomiony zostanie nabór na kandydatów do wskazanego Komitetu, a następnie zostanie on powołany w drodze Zarządzenia Burmistrza Miasta Brańsk. 

Materiały informacyjne i formularz uwag dostępne będą od 19.10.2017 r.:

1) na stronie internetowej Urzędu Miasta Brańsk pod adresem: http://www.bransk.podlaskie.pl/

2) w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Brańsk pod adresem: http://bip.um.bransk.wrotapodlasia.pl/

3) w Urzędzie Miasta Brańsk w Referacie Budownictwa, Mienia Komunalnego, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 17-120 Brańsk ul. Rynek 8, pokój Nr 3, w  godzinach pracy Urzędu.

Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje:

Ø  złożone przed dniem 19 października 2017 r. i po dniu 20 listopada 2017 r.,

Ø  niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem,

Ø  przesłane w innej formie niż na formularzu zgłaszania uwag.

Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 Ustawy o rewitalizacji niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, a w przypadku form o której mowa w pkt 1 – również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Informacja ta zostanie opublikowana stronie internetowej Urzędu Miasta Brańsk oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacja o realizacji projektu ze środków Unii Europejskiej

28.09.2017

Projekt pn. „Remont oczyszczalni ścieków oraz wykonanie otworu studziennego w mieście Brańsk”

Miasto Brańsk realizuje projekt pn. „Remont oczyszczalni ścieków oraz wykonanie otworu studziennego w mieście Brańsk” dofinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami Działanie 6.2. Ochrona wody i gleby

Przedmiotem projektu jest realizacja dwóch zadań inwestycyjnych:

 –  budowa nowego ujęcia wody w aglomeracji Brańsk,

 – modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w aglomeracji Brańsk.

Całkowita wartość Projektu wynosi 2 775 921,04 zł

Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą 1 693 055,55 zł

Współfinansowanie UE 1 439 097,12 zł

Wkład własny 253 958,43 zł

Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 31.12.2017 r.

Ostrzeżenie przed nielegalnym przyjmowaniem osadów ściekowych na pola jako nawóz

20.09.2017

Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska ostrzega przed nielegalnym zagospodarowywaniem osadów ściekowych pochodzących z miejskiej oczyszczalni ścieków w Białymstoku.

Czytaj więcej...

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

07.09.2017

Miasto Brańsk w 2017 roku, w ramach priorytetu 3 ”Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wsparcia w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły, otrzymało wsparcie finansowe na zakup książek do biblioteki szkolnej w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku, w wysokości 12 000 zł. 

Dźwięk syren upamiętni rocznicę wybuchu II wojny światowej

31.08.2017

Burmistrz Miasta Brańsk informuje, że zgodnie z wytycznymi Wojewody Podlaskiego, 1 września 2017 r., o godz. 12.00, na terenie miasta Brańsk zostaną uruchomione syreny alarmowe dla upamiętnienia 78 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Przekazywane sygnały alarmowe będą ćwiczebne – syreny zostaną uruchomione zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r., w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (DZ. U. 2013 poz. 96). Włączenie syren będzie jednocześnie testem sprawności urządzeń systemu wykrywania i alarmowania, wykorzystując w tym celu uregulowania zawarte w art. 10 ust. 3 i 4 powyższego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. 

 

Rodzaje alarmów i zasady postępowania po usłyszeniu sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych można znaleźć w poradniku:  http://e-podlaskie.eu/documents/10192/112192/play_0-3.swf

Informacja o poziomach recyklingu osiągniętych przez Miasto Brańsk

30.08.2017

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Burmistrz Miasta Brańsk informuje o osiągniętych przez gminę poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

ROK 2015

1.   Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 0,13%. Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku 2015 w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. wynosi – 50%.

2.   Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 29,83%, zaś wymagany poziom w  roku 2015 to 16%.

3.  Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do  ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosi 0%, zaś wymagany poziom w 2015 r. to 40%.

ROK 2016

1.    Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 0,04%. Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku 2016 w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. wynosi – 45%.

2.    Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 28,33%, zaś wymagany poziom w  roku 2016 to 18%.

3.   Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne, odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosi 3,03 %, zaś wymagany poziom w 2016 r. to 42%.

Informacja o podmiotach i miejscu zagospodarowania odpadów komunalnych

30.08.2017

Przedsiębiorcy świadczący usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych na terenie miasta Brańsk:

Ø  MPO Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. 27 Lipca 62, 15-950 Białystok (tel. 85 676 83 00);

Ø  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce, ul. Łowcza 4, 17-200 Hajnówka (tel. 85 682 23 57, 85 682 30 32);

Ø  Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Studziwodzka 37, 17-100 Bielsk Podlaski (tel. 85 730 29 23);

Ø  IWO Janusz Adamczuk, ul. Jagiellońska 42, 17-120 Brańsk (tel. 85 7375300, 7375827);

Ø  Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne ASTWA Sp. z o.o., ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok (tel. 85 653 95 93);

Ø  MPK Spółka z o.o., ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka (tel. 29 769 18 00).

Podmiot odbierający odpady komunalne wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ”Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych oraz na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowych wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie Miasta Brańsk” na lata 2017-2018: 

MPO Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. 27 Lipca 62, 15-950 Białystok (tel. 85 676 83 00).

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne, od właścicieli nieruchomości, zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

ZZO Hajnówka, ul. Kleszczelowska 35, 17-200 Hajnówka.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) jest prowadzony przez:

„IWO” Janusz Adamczuk, ul. Jagiellońska 42, 17-120 Brańsk, przy ul. Bielskiej 47. Czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 16.00, a w soboty w godzinach od 7.00 do 14.00.

Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Brańsku ze środków finansowych Województwa Podlaskiego

30.08.2017

W związku z realizacją umowy zawartej 23 maja 2017 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Miastem Brańsk, ze środków finansowych Województwa Podlaskiego, za kwotę 2 000 zł, dokonano zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby jednostki OSP Brańsk: prądownicy turbo, przełącznika-redukcji, tarczy diamentowej do cięcia betonu. 

Czytaj więcej...

Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca sytemu gospodarowania odpadami

14.07.2017

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku   w gminach od dnia 1 lipca 2013 roku nałożyła nowe prawa i obowiązki zarówno na właścicieli nieruchomości jak i na samorządy gminne dotyczące czystości i porządku na swoim terenie.

Na podstawie ww. ustawy jednym z zadań gminy jest prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

W dniu 29 czerwca 2017 r. w naszym Mieście odbyło się spotkania edukacyjno – informacyjne dotyczące funkcjonującego na terenie Brańska systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w tym istoty segregacji poszczególnych frakcji. Było to pierwsze z cyklu 4 szkoleń mających na celu edukację mieszkańców miasta w zakresie zasad postępowania z odpadami, promocję selektywnej zbiórki odpadów oraz przedstawienia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi funkcjonującego na terenie Brańska.

Spotkanie poprowadziła Pani Monika Tworkowska reprezentująca MPO Sp. z o.o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok, firmę, z którą Miasto Brańsk ma podpisaną umowę przetargową na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Na potrzeby spotkania zostały wyemitowane materiały edukacyjne w postaci ulotki w ilości 200 szt., które przekazano mieszkańcom biorącym udział w spotkaniu. Ulotki są również dostępne w siedzibie Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej Urzędu http://bip.um.bransk.wrotapodlasia.pl