JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Aktualności

Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca sytemu gospodarowania odpadami

14.07.2017

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku   w gminach od dnia 1 lipca 2013 roku nałożyła nowe prawa i obowiązki zarówno na właścicieli nieruchomości jak i na samorządy gminne dotyczące czystości i porządku na swoim terenie.

Na podstawie ww. ustawy jednym z zadań gminy jest prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

W dniu 29 czerwca 2017 r. w naszym Mieście odbyło się spotkania edukacyjno – informacyjne dotyczące funkcjonującego na terenie Brańska systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w tym istoty segregacji poszczególnych frakcji. Było to pierwsze z cyklu 4 szkoleń mających na celu edukację mieszkańców miasta w zakresie zasad postępowania z odpadami, promocję selektywnej zbiórki odpadów oraz przedstawienia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi funkcjonującego na terenie Brańska.

Spotkanie poprowadziła Pani Monika Tworkowska reprezentująca MPO Sp. z o.o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok, firmę, z którą Miasto Brańsk ma podpisaną umowę przetargową na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Na potrzeby spotkania zostały wyemitowane materiały edukacyjne w postaci ulotki w ilości 200 szt., które przekazano mieszkańcom biorącym udział w spotkaniu. Ulotki są również dostępne w siedzibie Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej Urzędu http://bip.um.bransk.wrotapodlasia.pl

Kuria Diecezjalna w Drohiczynie z powiadamia, że dnia 12 czerwca 2017 r. w wieku 69 lat odszedł do Domu Ojca ks. Zenon Kondrat

13.06.2017

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w następującym porządku:

– 15 czerwca – o godz. 19:00 wystawienie ciała śp. Zmarłego Kapłana w kościele parafialnym w Brańsku,

– 16 czerwca o godz. 12.00 – Msza św. pogrzebowa w kościele parafialnym w Brańsku,

– po Eucharystii doczesne szczątki śp. Zmarłego Kapłana zostaną pochowane na cmentarzu parafialnym w Chojewie.

Ks. Zenon Kondrat urodził się 20.11.1947 r. w Bodaczkach. Do Szkoły Podstawowej uczęszczał w Bodakach. Liceum Ogólnokształcące ukończył w Ciechanowcu (1961-1965). W 1965 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie. W latach 1966-1968 odbył Zasadniczą Służbę Wojskową w Bartoszycach. Święcenia diakońskie otrzymał w Drohiczynie 3 listopada 1971 r. Święcenia kapłańskie przyjął w Łubinie Kościelnym 11 czerwca 1972 r. z rąk ks. bp. Władysława Jędruszuka.

Kapłańską drogę ks. Zenona wypełniały wikariaty w parafiach: Śledzianów (1972-1974), Perlejewo (1974-1976), Dziadkowice (1976-1978), Dołubowo (1978-1981), Boćki (1981-1981). Jako rezydent posługiwał w Chojewie (1983-2007), a następnie w Brańsku. 18.10.2011 r. otrzymał medal bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Zachęcamy wszystkich Kapłanów i Wiernych do uczestnictwa w pogrzebie. Wdzięczni Panu Bogu za kapłańską posługę śp. Księdza Zenona błagajmy o Boże Miłosierdzie dla Niego i o nowe powołania kapłańskie.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie!


(Z komunikatu Kurii Diecezji Drohiczyńskiej)

Informacja Burmistrza Miasta Brańsk o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

31.05.2017

INFORMACJA

działając w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Brańsk

informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Brańsk przy ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk wywieszono na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Brańsk przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:                               

-  Nr geod. działki 1841 o pow.  421 m2,

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży można uzyskać w Referacie Budownictwa, Mienia Komunalnego, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. Nr 3 , tel. 85 7375005 w. 30 oraz  na stronie internetowej:  http://bip.um.bransk.wrotapodlasia.pl/

Burmistrz Miasta Brańsk

mgr Czesław Sokołowski

Informacja Burmistrza Miasta Brańsk o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

14.04.2017

INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK

W oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Brańsk informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Brańsk został wywieszony, na okres 21 dni, tj. od dnia 14.04.2017 r. do dnia 05.05.2017 r. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Brańsk przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:                               

-  Nr geod. działki  1217/8 o pow. 0,3001 ha,

-  Nr geod. działki  1217/9 o pow. 1,0803 ha,

-  Nr geod. działki  121710 o pow. 5,1542 ha.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży można uzyskać w Referacie Budownictwa, Mienia Komunalnego, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. Nr 3, tel. 85 7375005 w. 30 oraz  na stronie internetowej:  http://bip.um.bransk.wrotapodlasia.pl/

Burmistrz Miasta Brańsk 

mgr Czesław Sokołowski

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

14.04.2017

Załącznik do Zarządzenia Nr  132/17

Burmistrza Miasta Brańsk

z dnia 14 kwietnia 2017 r.

WYKAZ

Nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Lp

Oznaczenie

geodezyjne

Powierzchnia

Opis nieruchomości i przeznaczenie w planie zagospodarowania miasta Brańsk

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

Cena nieruchomości

netto

 

Sprzedaż nieruchomości  w formie przetargu nieograniczonego

1

1217/8

0,3001 ha

Nieruchomości położone  w Brańsku w sąsiedztwie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne i przeznaczone jako łąki i pastwiska – RZ

Nr KW BI1P/00045615/3

4.880,00
2

1217/9

1,0803 ha

Nr KW BI1P/00045615/3

18.037,00
3 1217/10 5,1542 ha

Nr KW BI1P/00045615/3

76.831,00

Pierwszeństwo nabycia nieruchomości po cenie wyżej określonej przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

  • przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy o gospodarce nieruchomościamilub odrębnych przepisów,
  •  jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje się kolejność wymienioną wyżej.

Osoby o których mowa wyżej korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu złożą wniosek o nabycie po cenie określonej w niniejszym wykazie.

O ile w/w nieruchomości nie zostaną sprzedane na zasadach określonych wyżej albo co do której przepisy nie mają zastosowania podlegają sprzedaży w trybie publicznego przetargu ustnego.

Termin, miejsce oraz warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu o przetargu.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Miasta Brańsk, pokój Nr 3 tel. 85 7375005 w. 30

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brańsk dn. 14.04.2017 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia ……………………

Burmistrz Miasta Brańsk

mgr Czesław Sokołowski

STOP POŻAROM TRAW

05.04.2017

Wizyta Jego Ekscelencji Księdza Biskupa w Urzędzie

05.04.2017

16 marca Urząd Miasta Brańsk odwiedził wyjątkowy gość, Jego Ekscelencja ksiądz biskup Tadeusz Pikus, pasterz diecezji drohiczyńskiej. Spotkanie z pracownikami odbyło się w czasie wizytacji pasterskiej miejscowej parafii. Dziękujemy bardzo Jego Ekscelencji za wygłoszone słowo i błogosławieństwo. 

HERB BISKUPA PIKUSA 271x300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej...