JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Aktualności

Remont oczyszczalni ścieków oraz wykonanie otworu studziennego w mieście Brańsk

16.04.2018

Miasto Brańsk zrealizowało projekt pn. „Remont oczyszczalni ścieków oraz wykonanie otworu studziennego w mieście Brańsk” dofinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami Działanie 6.2. Ochrona wody i gleby

Czytaj więcej...

STOP pożarom traw

13.04.2018

Przełom zimy i wiosny to okres, w którym zawsze gwałtownie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Ma to związek z wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. Pamiętajmy, że pożary traw są niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska naturalnego.

Czytaj więcej...

Program Rewitalizacji dla Miasta Brańsk

13.04.2018

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Brańska do współtworzenia dokumentu pn. „Program Rewitalizacji dla Miasta Brańsk”. Czekamy na pomysły, które zamierzają Państwo samodzielnie realizować na proponowanym obszarze rewitalizacji i tym samym czynnie włączyć się w proces ożywienia tego obszaru.

Czytaj więcej...

Turnusy Rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS

11.04.2018

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie. Wypoczynek dzieci łączony jest z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie wad postawy i chorób układu ruchu oraz układu oddechowego. Dzieci kierowane na turnus rehabilitacyjny muszą być samodzielne i zdolne do samoobsługi. Turnus rehabilitacyjny trwa 21 dni.

Czytaj więcej...

Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów

10.04.2018

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim informuje o realizacji zadania pt. ”Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów, dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Bielskiego w Gminie Brańsk i Gminie Miejskiej Brańsk”, zleconego firmie ZP Arka sp. z o.o. w Siedlcach.

Czytaj więcej...

Informacja Burmistrza Miasta o przedłużeniu obowiązywania cen wody

04.04.2018

Burmistrz Miasta Brańsk i Referat Wodociągów i Kanalizacji w Brańsku uprzejmie informuje, że w sektorze gospodarki wodno-ściekowej wystąpiły duże zmiany przepisów prawnych ...

Czytaj więcej...

Ocena jakości wody wodociągu w Brańsku

04.04.2018

Państwowy Powatowy Ispektor Sanitarny w Bielku Podlaskim z przeprowadzonych badań próbek wody pobranych dn. 21.02.2018 r. z wodociągu w Brańsku w ramach kontroli wewnętrznej stwierdza, że w/w próbki wody w zbadanym zakresie odpowiadają wymaganiom ...

Czytaj więcej...

Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

04.04.2018

Uprzejmie informuję, iż z dniem 1 stycznia br. weszło w życie nowe Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz.1566) nakładające na samorząd lokalny obowiązek określenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Opłacie podlegają osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne ...

Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie rewitalizacji Miasta Brańsk

21.03.2018

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIII/119/17 Rady Miasta Brańsk z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Brańsk (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2017 r. poz. 2209) z interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1023 z późn. zm.) przeprowadzone będą w okresie od 29.03.2018 r. do 30.04.2018 r.

Czytaj więcej...