JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Aktualności

Przerwa w dostawie energii elektrycznej 20 grudnia

14.12.2018

Uwaga PGE Dystrybucja S.A. informuje o przewie w dostawach energii elektrycznej 20 grudnia (czwartek) na znacznym obszarze Brańska. Szczegóły:

 https://pgedystrybucja.pl/wylaczenia/Lista-wylaczen?rejon=Bielsk-Podlaski

Komunikat Dzielnicowego

14.12.2018

W związku z tym, że w Brańsku przy ul. Sienkiewicza 16/18 (tzw. ryneczek) dochodzi do dewastacji mienia, spożywania alkoholu i zaśmiecania, Dzielnicowy Posterunku Policji w Brańsku prowadzi działanie priorytetowe mające na celu wyeliminowanie poszczególnych wykroczeń. Działania te przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta Brańsk. Prosimy o informowanie Policji o wszelkich naruszeniach porządku prawnego.

Informacja o zakończeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy miasta Brańsk na lata 2019-2020 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

30.11.2018

Informuje się, że w okresie od 8 do 21 listopada 2019 r., odbyły się konsultacje społeczne nad projektem uchwały Rady Miasta Brańsk w sprawie uchwalenia programu współpracy miasta Brańsk na lata 2019-2020 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami. W tym czasie nie wpłynęły żadne opinie, wnioski i uwagi dotyczące projektu.

Informacja o podmiocie dofinansowującym przedsięwzięcie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Brańsk”

29.11.2018

Miasto Brańsk informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Brańsk” jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu woj. podlaskiego”.

WFOSi GW

Transmisja obrad sesji Rady Miasta

20.11.2018

Nowy przepis zawarty w art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym nałożył obowiązek transmitowania i utrwalania obrad Rady Miasta za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Dnia 21 listopada o godz. 9 rozpocznie się transmisja z pierwszej sesji obecnej (nowej) Rady. Zachęcamy do jej oglądania. Jednocześnie przepraszamy za ewentualne problemy techniczne, które mogą pojawić się w trakcie przekazu. Mamy nadzieję, że w niedługim czasie osiągniemy wysoki poziom transmisji i oglądalności.

W programie sesji m.in. złożenie ślubowania przez Pana Eugeniusza Tomasza Koczewskiego - nowego burmistrza miasta, złożenie ślubowania przez radnych i wybór przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego Rady. 

Podajemy link pod którym transmisje będą widoczne: 

https://www.youtube.com/channel/UCgzujVgs2D7c8Q-HlSiewBA

 

Kontakt do administratora danych osobowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy miasta Brańsk na lata 2019-2020 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami,

08.11.2018

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy miasta Brańsk na lata 2019-2020 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe na dostawę dwóch urn wyborczych

02.11.2018

Brańsk, dnia 31.10.2018 r.

Miasto Brańsk

17-120 Brańsk ul. Rynek 8

BRM.502.35.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dane Zamawiającego :

Nazwa: MIASTO BRAŃSK

ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk

woj. podlaskie

tel. 85-7375005; fax 85-7375363

Strony internetowe: http://bip.um.bransk.wrotapodlasia.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zaprasza do składania ofert na:

„Dostawę urn wyborczych dla obwodu głosowania powyżej 750 wyborców,

w którym lokal wyborczy dostosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych – 1 szt.”

„Dostawę urn wyborczych dla obwodu głosowania powyżej 750 wyborców – 1 szt.”

 1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa dwóch nowych urn wyborczych do Urzędu Miasta Brańsk, wykonanych zgodnie ze wzorami określonymi w załącznikach do uchwały z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie wzorów urn wyborczych (M. P. z 2016 r. poz. 312; zm.: M. P. z 2016 r. poz. 398) link: http://pkw.gov.pl/515_2016_r/1/12855_Uchwala_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_z_dnia_21_marca_2016_r_w_sprawie_wzorów_urn_wyborczych z uwzględnieniem uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wzorów urn wyborczych, która rozszerza technologię sporządzania urn wyborczych link: http://pkw.gov.pl/515_2016_r/1/15204_Uchwala_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_z_dnia_11_kwietnia_2016_r_zmieniajaca_uchwałę_w_sprawie_wzorow_urn_wyborczych. Ponadto podczas wykonania urn wyborczych m. in.:
 • zaleca się:
 1. stosowanie uchwytów urny o trzech punktach podparcia lub uchwytów, które cała powierzchnią przylegają do boków urny,
 2. zagięcie górnych krawędzi boków do jej wnętrza, co usztywni konstrukcję urny
 • dopuszczalne jest:
 1. wykonanie zagiętych do wnętrza urny krawędzi otworu wrzutowego („kołnierza”), co usztywni konstrukcję wieka urny oraz ułatwi wyborcom wrzucanie kart do głosowania (po zwężeniu otwór wrzutowy nie może być węższy niż 1,5 cm),
 2. zastosowanie do zamknięcia i blokowania wieka urny:

- mechanizmów odciąganych (bez możliwości ich całkowitego wyjęcia) zamiast zakręcanych, pod warunkiem umieszczenia w ścianach bocznych i wieku urny otworów umożliwiających założenie plomby plastikowej lub metalowej,

- śrub wkręcanych (bez możliwości całkowitego wykręcenia) w nitonakrętki zamocowane w ścianach bocznych urny,

3) należy wziąć pod uwagę, że liczba nitów służących do łączenia elementów urny wskazana we wzorach jest przykładowa, urna może być połączona większą ilością nitów; urna ma być wykonana w taki sposób, aby była trwała.

Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty projekt urny wyborczej z opisem technicznym wykonania i oświadczeniem, iż projekt zgodny jest z wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej.

 1. Termin realizacji zadania: do dnia 25 listopada 2018 r.
 1. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:
 • ofertę należy złożyć w formie pisemnej; pocztą na adres Urząd Miasta Brańsk, 17-120 Brańsk, ul. Rynek 8 lub e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 listopada 2018 r. do godz. 09:00.
 • Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą brane pod uwagę (liczy się data wpływu do Urzędu),
 • Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na formularzu ofertowym załączonym do zaproszenia; wszelkie skreślenia należy zaparafować; oferta powinna być podpisana przez upoważnioną osobę.
 1. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
 • Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1
 • Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej potwierdzające dopuszczenie wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2
 • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3
 • Oświadczenie, iż wykonane urny będą zgodne z wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej.
 1. Ewentualne zapytania prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub nr tel. 85 7375005. Informacji udzielają: Zbigniew Romaniuk i Małgorzata Jakimiuk.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne w formie Zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 

Burmistrz Miasta

Czesław Sokołowski

 

Czytaj więcej...