Ostrzeżenie przed nielegalnym przyjmowaniem osadów ściekowych na pola jako nawóz

20.09.2017

Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska ostrzega przed nielegalnym zagospodarowywaniem osadów ściekowych pochodzących z miejskiej oczyszczalni ścieków w Białymstoku.

Czytaj więcej...

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

07.09.2017

Miasto Brańsk w 2017 roku, w ramach priorytetu 3 ”Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wsparcia w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły, otrzymało wsparcie finansowe na zakup książek do biblioteki szkolnej w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku, w wysokości 12 000 zł. 

Dźwięk syren upamiętni rocznicę wybuchu II wojny światowej

31.08.2017

Burmistrz Miasta Brańsk informuje, że zgodnie z wytycznymi Wojewody Podlaskiego, 1 września 2017 r., o godz. 12.00, na terenie miasta Brańsk zostaną uruchomione syreny alarmowe dla upamiętnienia 78 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Przekazywane sygnały alarmowe będą ćwiczebne – syreny zostaną uruchomione zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r., w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (DZ. U. 2013 poz. 96). Włączenie syren będzie jednocześnie testem sprawności urządzeń systemu wykrywania i alarmowania, wykorzystując w tym celu uregulowania zawarte w art. 10 ust. 3 i 4 powyższego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. 

 

Rodzaje alarmów i zasady postępowania po usłyszeniu sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych można znaleźć w poradniku:  http://e-podlaskie.eu/documents/10192/112192/play_0-3.swf

Informacja o poziomach recyklingu osiągniętych przez Miasto Brańsk

30.08.2017

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Burmistrz Miasta Brańsk informuje o osiągniętych przez gminę poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

ROK 2015

1.   Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 0,13%. Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku 2015 w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. wynosi – 50%.

2.   Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 29,83%, zaś wymagany poziom w  roku 2015 to 16%.

3.  Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do  ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosi 0%, zaś wymagany poziom w 2015 r. to 40%.

ROK 2016

1.    Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 0,04%. Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku 2016 w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. wynosi – 45%.

2.    Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 28,33%, zaś wymagany poziom w  roku 2016 to 18%.

3.   Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne, odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosi 3,03 %, zaś wymagany poziom w 2016 r. to 42%.

Informacja o podmiotach i miejscu zagospodarowania odpadów komunalnych

30.08.2017

Przedsiębiorcy świadczący usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych na terenie miasta Brańsk:

Ø  MPO Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. 27 Lipca 62, 15-950 Białystok (tel. 85 676 83 00);

Ø  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce, ul. Łowcza 4, 17-200 Hajnówka (tel. 85 682 23 57, 85 682 30 32);

Ø  Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Studziwodzka 37, 17-100 Bielsk Podlaski (tel. 85 730 29 23);

Ø  IWO Janusz Adamczuk, ul. Jagiellońska 42, 17-120 Brańsk (tel. 85 7375300, 7375827);

Ø  Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne ASTWA Sp. z o.o., ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok (tel. 85 653 95 93);

Ø  MPK Spółka z o.o., ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka (tel. 29 769 18 00).

Podmiot odbierający odpady komunalne wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ”Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych oraz na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowych wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie Miasta Brańsk” na lata 2017-2018: 

MPO Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. 27 Lipca 62, 15-950 Białystok (tel. 85 676 83 00).

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne, od właścicieli nieruchomości, zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

ZZO Hajnówka, ul. Kleszczelowska 35, 17-200 Hajnówka.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) jest prowadzony przez:

„IWO” Janusz Adamczuk, ul. Jagiellońska 42, 17-120 Brańsk, przy ul. Bielskiej 47. Czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 16.00, a w soboty w godzinach od 7.00 do 14.00.

Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Brańsku ze środków finansowych Województwa Podlaskiego

30.08.2017

W związku z realizacją umowy zawartej 23 maja 2017 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Miastem Brańsk, ze środków finansowych Województwa Podlaskiego, za kwotę 2 000 zł, dokonano zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby jednostki OSP Brańsk: prądownicy turbo, przełącznika-redukcji, tarczy diamentowej do cięcia betonu. 

Czytaj więcej...

W 73. rocznicę powstania warszawskiego zawyją syreny

01.08.2017

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku informuje, że 1 sierpnia 2017 roku o godzinie 17.00 na terenie całego województwa zostaną uruchomione syreny alarmowe dla upamiętnienia 73. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego.

Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca sytemu gospodarowania odpadami

14.07.2017

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku   w gminach od dnia 1 lipca 2013 roku nałożyła nowe prawa i obowiązki zarówno na właścicieli nieruchomości jak i na samorządy gminne dotyczące czystości i porządku na swoim terenie.

Na podstawie ww. ustawy jednym z zadań gminy jest prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

W dniu 29 czerwca 2017 r. w naszym Mieście odbyło się spotkania edukacyjno – informacyjne dotyczące funkcjonującego na terenie Brańska systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w tym istoty segregacji poszczególnych frakcji. Było to pierwsze z cyklu 4 szkoleń mających na celu edukację mieszkańców miasta w zakresie zasad postępowania z odpadami, promocję selektywnej zbiórki odpadów oraz przedstawienia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi funkcjonującego na terenie Brańska.

Spotkanie poprowadziła Pani Monika Tworkowska reprezentująca MPO Sp. z o.o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok, firmę, z którą Miasto Brańsk ma podpisaną umowę przetargową na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Na potrzeby spotkania zostały wyemitowane materiały edukacyjne w postaci ulotki w ilości 200 szt., które przekazano mieszkańcom biorącym udział w spotkaniu. Ulotki są również dostępne w siedzibie Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej Urzędu http://bip.um.bransk.wrotapodlasia.pl

Spotkanie na temat odpadów komunalnych

27.06.2017

Burmistrz Miasta Brańsk

zaprasza wszystkich mieszkańców Miasta na spotkanie, które odbędzie się 

29 czerwca 2017 roku o godz. 1700  (czwartek)

w Miejskim Ośrodku Kultury w Brańsku.

Tematem spotkania będzie przedstawienie informacji dotyczącej funkcjonującego na terenie Miasta systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym istoty segregacji poszczególnych frakcji odpadów.

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w spotkaniu

Kuria Diecezjalna w Drohiczynie z powiadamia, że dnia 12 czerwca 2017 r. w wieku 69 lat odszedł do Domu Ojca ks. Zenon Kondrat

13.06.2017

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w następującym porządku:

– 15 czerwca – o godz. 19:00 wystawienie ciała śp. Zmarłego Kapłana w kościele parafialnym w Brańsku,

– 16 czerwca o godz. 12.00 – Msza św. pogrzebowa w kościele parafialnym w Brańsku,

– po Eucharystii doczesne szczątki śp. Zmarłego Kapłana zostaną pochowane na cmentarzu parafialnym w Chojewie.

Ks. Zenon Kondrat urodził się 20.11.1947 r. w Bodaczkach. Do Szkoły Podstawowej uczęszczał w Bodakach. Liceum Ogólnokształcące ukończył w Ciechanowcu (1961-1965). W 1965 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie. W latach 1966-1968 odbył Zasadniczą Służbę Wojskową w Bartoszycach. Święcenia diakońskie otrzymał w Drohiczynie 3 listopada 1971 r. Święcenia kapłańskie przyjął w Łubinie Kościelnym 11 czerwca 1972 r. z rąk ks. bp. Władysława Jędruszuka.

Kapłańską drogę ks. Zenona wypełniały wikariaty w parafiach: Śledzianów (1972-1974), Perlejewo (1974-1976), Dziadkowice (1976-1978), Dołubowo (1978-1981), Boćki (1981-1981). Jako rezydent posługiwał w Chojewie (1983-2007), a następnie w Brańsku. 18.10.2011 r. otrzymał medal bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Zachęcamy wszystkich Kapłanów i Wiernych do uczestnictwa w pogrzebie. Wdzięczni Panu Bogu za kapłańską posługę śp. Księdza Zenona błagajmy o Boże Miłosierdzie dla Niego i o nowe powołania kapłańskie.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie!


(Z komunikatu Kurii Diecezji Drohiczyńskiej)