Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 kwietnia 2019 roku

18.02.2019

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 kwietnia 2019 roku

               Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Brańsk zawiadamia, o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikającej z podjętej przez Radę Miasta Brańsk w dniu 6 lutego 2019 r. uchwały Nr IV/25/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2019 r. poz. 930).

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą obowiązywać od 1 kwietnia 2019 r. i przedstawiają się następująco:

  • 16,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • 25,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018, poz. 1454 z późn. zm.), każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.

Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zmienia terminu  i sposobu płatności, tj. do 10-go dnia miesiąca za dany miesiąc w kasie Urzędu Miasta Brańsk lub na nr indywidualnego konto bankowego.

W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu wydana zostanie decyzja określającą wysokość opłaty, stosując zmianę podaną w zawiadomieniu zgodnie z art. 6m ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty nie dotyczy właścicieli nieruchomości, wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ważne!

Zmiany związane z ilością osób zamieszkałych (np. zmianą miejsca zamieszkania osób, narodzinami dzieci, zgonami osób itp.) lub zmiany innych danych (np. zmiany sposobu zbierania odpadów komunalnych segregowane/niesegregowane), należy zgłaszać w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany, do Urzędu Miasta Brańsk, ul. Rynek 8, 17 – 120 Brańsk, pokój Nr 3, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30.

           Burmistrz Miasta Brańsk

       Eugeniusz Tomasz Koczewski