Protokół z konsultacji społecznych w sprawie programu opieki nad zwierzętami

22.02.2016

Urząd Miasta Brańsk
GKM.600.1.2016

Protokół
z przeprowadzonych konsultacji społecznych
projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Brańsk w 2016 roku

 

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w okresie od 29.01.2016 do 19.02.2016 r. w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Brańsk w 2016 roku.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Brańsk w 2016 roku zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Brańsk oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Opinie do projektu Programu należało zgłaszać w formie pisemnej do Urzędu Miasta Brańsk za pomocą formularza zgłaszania opinii. W wyznaczonym terminie do Urzędu Miasta Brańsk nie wpłynęły żadne opinie do projektu Programu.

Na tym protokół zakończono i przyjęto.

Burmistrz Miasta Brańsk
Czesław Sokołowski