Nabór na wolne stanowisko pracy w Wysokiem Mazowieckiem

20.05.2016

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie” przedłuża rekrutacje na stanowisko

specjalisty ds. sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji

 

Wymagania konieczne do spełnienia przez kandydatów:

 1. Wykształcenie wyższe
 2. Potwierdzone doświadczenie zawodowe w realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych
 3. Minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie rozliczania projektów finansowanych z funduszy unijnych
 4. Znajomość założeń Programu Leader
 5. Doświadczenie w zakresie doradztwa związanego z pozyskiwaniem funduszy unijnych
 6. Biegła znajomość oprogramowania MS Office
 7. Bardzo dobra organizacja czasu pracy
 8. Komunikatywność

Wymagania pożądane do spełnienia przez kandydatów

 1. Znajomość zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju
 2. Doświadczenie we współpracy z Lokalnymi Grupami Działania
 3. Umiejętność tworzenia i redagowania tekstów pisemnych
 4. Doświadczenie w realizacji lub rozliczaniu projektów z EFS

Wykaz dokumentów jakie należy złożyć w odpowiedzi na ogłoszenie:

 1. cv
 2. list motywacyjny z opisem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej
 3. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
 4. kserokopie dokumentów poświadczających spełnienie wymagań (kopie dyplomów, certyfikatów, zaświadczeń, referencji, umów, itp.) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem
 5. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 6. zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata na potrzeby realizacji procesu rekrutacji na stanowisko zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
 7. inne oświadczenia kandydata

Jeżeli kandydat nie spełnia wymagań koniecznych zamieszczonych w ogłoszeniu o naborze, jego kandydatura nie jest brana pod uwagę w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym. Kandydat nie jest zapraszany na rozmowę kwalifikacyjną.

Brak w złożonej przez kandydata dokumentacji informacji (w formie oświadczeń lub dokumentów źródłowych) o spełnieniu wymagań koniecznych będzie potraktowane jako niespełnienie kryterium.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w do 27.05.2016 w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 15, II piętro pokój nr 21 lub 22

Dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone bezpośrednio w biurze lub doręczone listownie.  O terminowości złożenia dokumentów decyduje data wpływu do biura LGD. Oferty, które wpłyną drogą emailową lub po terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane. Natomiast ofert nie wybranych biuro nie odsyła.

Procedura naboru pracowników wynika z Regulaminu Biura i jest do wglądu w biurze LGD w godzinach pracy biura.

Osoba do kontaktu w biurze LGD:

Katarzyna Śniecińska – dyrektor biura, tel. 86 275 25 92 wew. 38