Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brańsku 22 grudnia (piątek) będzie nieczynny

30 listopad 2017

 ZARZĄDZENIE  NR 5/2017 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brańsku z dnia 29 listopada 2017 roku

w sprawie ustalenia dnia 22 grudnia 2017 roku dniem wolnym od pracy w Miejskim Ośrodku Społecznej w Brańsku

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 130 § 2 Kodeksu pracy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.) Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brańsku zarządza, co następuje:

§ 1. Ustalam dzień 22 grudnia 2017 roku (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brańsku, w zamian za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2017 roku – obniżający wymiar pracy w okresie rozliczeniowym.

§ 2. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie informacji na drzwiach wejściowych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brańsku i poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  powzięcia.

Kierownik MOPS
Anna Laskowska