Ogłoszenie dotyczące udziału mieszkańców Miasta Brańsk w konsultacjach społecznych nad projektem uchwały Rady Miasta Brańsk w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

05.09.2018

 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia 232/18

Burmistrza Miasta Brańsk

z dnia 5 września 2018 r.

FORMULARZ KONSULTACYJNY

projektu uchwały Rady Miasta Brańsk

w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Uwagi do projektu:

…………………………………………………………………………………………………………….................

……………………………………………………………………………………………………………................

Proponowany zapis:

……………………………………………………………………………………………………………................

……………………………………………………………………………………………………………................

                                                                                                                         (podpis mieszkańca)

Informacje:

Zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady ((EU) 2016/679) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Brańsk, 17-120 Brańsk, ul. Rynek 8.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Dariuszem Pientkowskim Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Brańsk w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie administrator;

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu rozstrzygnięcia konsultacji;

6) Posiada Pani/Pan prawo do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcie zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ochronnych danych osobowych,

8) Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia zgłoszonych uwag w formularzu konsultacyjnym, zgodnie z Uchwałą nr XIII/83/12 Rady Miasta Brańsk z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.

Oświadczenie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu konsultacyjnym na potrzeby przeprowadzenia konsultacji.

………………………………………

(podpis mieszkańca)

 

 PROJEKT
                                                                                                               
                                                                                                                                

Uchwała Nr ..................

Rady MIASTA BRAŃSK

  z dnia .................... 2018 r.

w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Na podstawie art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) Rada Miasta Brańsk uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne wymogi jakim muszą odpowiadać składane projekty. 

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) Mieszkańcach - należy przez to rozumieć mieszkańców miasta Brańsk,

2) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miasta Brańsk,

3) Przewodniczącym Rady - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Miasta Brańsk,

4) Komitecie - należy przez to rozumieć Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej,

5) Pełnomocniku - należy przez to rozumieć Pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej. 

§ 3. Grupa mieszkańców licząca co najmniej 100 osób, posiadających prawa wyborcze do Rady, może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. 

§ 4. 1. Projekt uchwały nie może dotyczyć spraw, dla których ustawy zastrzegają wyłączność inicjatywy uchwałodawczej Burmistrzowi Brańska.

 1. Projekt uchwały powinien zawierać: tytuł, podstawę prawną, merytoryczną treść, termin wejścia w życie uchwały i ewentualnie czas jej obowiązywania oraz uzasadnienie.
 2. Projekt uchwały składa się Przewodniczącemu Rady.
 3. Wniesienie projektu uchwały nie stanowi przeszkody do wniesienia innego projektu w tej samej sprawie, w tym także przez grupę mieszkańców.
 4. Projekt uchwały, w stosunku do którego postępowanie uchwałodawcze nie zostało zakończone w trakcie kadencji Rady, w której został wniesiony, jest rozpatrywany przez Radę następnej kadencji, bez potrzeby ponownego wniesienia projektu uchwały.
 • § 5. 1. Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, jego rozpowszechnianiem, kampanią promocyjną, a także organizacją zbierania podpisów mieszkańców popierających projekt, wykonuje Komitet. Komitet występuje pod nazwą uzupełnioną o tytuł projektu uchwały.
 1. Komitet może utworzyć grupa co najmniej 5 mieszkańców, którzy mają prawo wybierania do Rady i złożyli pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Komitetu, ze wskazaniem imienia (imion) i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL.
 2. W imieniu i na rzecz Komitetu występuje Pełnomocnik, wskazany w pisemnym oświadczeniu osób tworzących Komitet.
 • § 6. 1. Pełnomocnik zawiadamia Przewodniczącego Rady o utworzeniu Komitetu.
 1. Wzór zawiadomienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Do zawiadomienia załącza się projekt uchwały spełniający warunki, o których mowa w § 4 ust. 2.
 3. Jeżeli zawiadomienie odpowiada warunkom określonym w ust. 2 i 3, Przewodniczący Rady przyjmuje zawiadomienie i informuje o tym fakcie Pełnomocnika na piśmie.
 4. W wypadku stwierdzenia braków formalnych zawiadomienia, Przewodniczący Rady wzywa Pełnomocnika do ich usunięcia w terminie 14 dni. Nieusunięcie braków w terminie powoduje odmowę przyjęcia zawiadomienia.
 • § 7. 1. Po przyjęciu zawiadomienia, Komitet ogłasza miejsca udostępnienia projektu uchwały do publicznego wglądu, a Przewodniczący Rady zamieszcza informację o zawiązaniu się Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej oraz publikuje projekt uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej.
 1. Od dnia przyjęcia zawiadomienia treść projektu uchwały nie może być zmieniona.
 • § 8. 1. Kampania promocyjna służy przedstawianiu i wyjaśnianiu przez Komitet treści projektu uchwały, stanowiącego przedmiot inicjatywy uchwałodawczej.
 1. Kampania promocyjna na rzecz projektu uchwały oraz zbieranie podpisów mieszkańców popierających projekt uchwały może rozpocząć się po przyjęciu zawiadomienia, o którym mowa w § 6.
 • § 9. 1. Projekt uchwały musi być wyłożony do wglądu w miejscu zbierania podpisów mieszkańców.
 1. Mieszkaniec udziela poparcia projektowi uchwały, składając na wykazie, obok swojego imienia (imion) i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL, własnoręczny podpis. Na każdej stronie wykazu musi znajdować się nazwa Komitetu i tytuł projektu uchwały, której mieszkaniec udziela poparcia.
 2. Wzór listy poparcia stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
 3. Wycofanie poparcia udzielonego projektowi uchwały jest nieskuteczne.
 • § 10. 1. Projekt uchwały wraz z wykazem podpisów mieszkańców popierających projekt uchwały, Pełnomocnik wnosi do Przewodniczącego Rady nie później niż 2 miesiące od daty przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu Komitetu.
 1. W wypadku stwierdzenia, że treść projektu uchwały jest zmieniona, Przewodniczący Rady nie później, niż w terminie 14 dni od dnia wniesienia projektu zawiadamia Pełnomocnika o odmowie nadania biegu projektowi uchwały.
 2. Przewodniczący Rady nie później niż w terminie 14 dni od dnia wniesienia projektu, kieruje go do Burmistrza celem weryfikacji liczby osób udzielających poparcia projektowi uchwały pod kątem zgodności z rejestrem wyborców. Burmistrz dokonuje weryfikacji w terminie 14 dni.
 3. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania, o którym mowa w ust. 3 prawidłowo złożona liczba podpisów popierających projekt okaże się mniejsza niż wymagana, Przewodniczący Rady odmawia nadania biegu projektowi uchwały i zawiadamia o tym fakcie Pełnomocnika.
 • § 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 21 października 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

                                                              Przewodniczący Rady Miasta

 

 

 

Załącznik nr 1 do projektu uchwały

Brańsk, ………………………….

…………………………………………………

…………………………………………………

(nazwa Komitetu)

…………………………………………………

(adres siedziby Komitetu)

Przewodniczący Rady Miasta 

Brańsk

 

Zawiadomienie

o utworzeniu Komitetu w celu wystąpienia z obywatelską inicjatywą podjęcia przez Radę Miasta Brańsk uchwały w sprawie

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

(nazwa projektu uchwały)

 

Oświadczam, że posiadam czynne prawo wyborcze do Rady Miasta Brańsk i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w poniższym zakresie.

L.p.

Nazwisko i imię (imiona)

Adres zamieszkania

PESEL

Data

Podpis

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

W imieniu i na rzecz Komitetu występuje:

 

Pełnomocnik Komitetu…………………………………………………………………….............................................

                                                                                     (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nieobowiązkowo: telefon, e-mail)

 Załącznik:

- projekt uchwały w sprawie……………………………………………………………………………………………………

 

 

 

Załącznik nr 2 do projektu uchwały

LISTA POPARCIA

Udzielam poparcia projektowi uchwały w sprawie

 

…………………………………………………………………………………………………..................................................

(nazwa projektu uchwały)

 

Oświadczam, że na dzień udzielenia poparcia posiadam czynne prawo wyborcze do Rady Miasta Brańsk i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
w poniższym zakresie.

L.p.

Nazwisko i imię (imiona)

Adres zamieszkania

PESEL

Data

Podpis

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

15.