Zapytanie ofertowe na dostawę dwóch urn wyborczych

02.11.2018

 

Załącznik nr 1

                

FORMULARZ OFERTOWY

 

(pieczęć Wykonawcy, tel., fax)

Do Zamawiającego: Miasto Brańsk, 17-120 Brańsk, ul. Rynek 8

 

Nawiązując do Zapytania ofertowego na zadanie pn.:

 

„Dostawa urn wyborczych dla obwodu glosowania powyżej 750 wyborców,

w którym lokal wyborczy dostosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych – 1 szt.”

„Dostawa urn wyborczych dla obwodu głosowania powyżej 750 wyborców – 1 szt.”

 

MY NIŻEJ PODPISANI

 

…………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………….

 

Działając w imieniu i na rzecz

 

……………………….

 

………………………….

(nazwa/firma/ dokładny adres Wykonawcy)

 

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto: ………………................…… (słownie:...............................................................................…………………………………...)          

cena netto wynosi: ……………………………………………..……………………………….

 

Oświadczam/y, że postanowienia zawarte w Zapytaniu ofertowym zostały przez nas zaakceptowane.

Uważamy się za związanych z niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamówienie zrealizujemy sami / niżej wymienione części zamówienia zostaną powierzone do realizacji podwykonawcom (należy podać zakres):

……………………………………………………………………………………………..

Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

..................................................................

…………………….…………………….

……………………….………………..

data

podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

 

 

 

 

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

(pieczęć Wykonawcy, tel., fax)

 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na zadanie pn. „Dostawa urn wyborczych dla obwodu glosowania powyżej 750 wyborców,

w którym lokal wyborczy dostosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych – 1 szt.”

„Dostawa urn wyborczych dla obwodu głosowania powyżej 750 wyborców – 1 szt.”

– oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w niniejszym postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

data

podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

 

 

 

 

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

 

(pieczęć Wykonawcy, tel., fax)

 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na zadanie pn. „Dostawa urn wyborczych dla obwodu glosowania powyżej 750 wyborców,

w którym lokal wyborczy dostosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych – 1 szt.”

„Dostawa urn wyborczych dla obwodu głosowania powyżej 750 wyborców – 1 szt.”

– oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1, 2 oraz 2a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

data

podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

 

 

 

 

Załącznik nr 4

 

UMOWA NR ……………….. – PROJEKT

Zawarta dnia …………………… pomiędzy:

Miastem Brańsk, z siedzibą w Brańsku, ul. Rynek 8,

reprezentowanym przez Czesława Sokołowskiego – Burmistrza Miasta Brańsk

zwanym w dalszej części treści umowy „Zamawiającym”

a

……………………………. , z siedzibą w ……………………… ,

reprezentowaną przez:

……………………………

zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”.

 • 1
 1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa dwóch nowych urn wyborczych do Urzędu Miasta Brańsk, wykonanych zgodnie ze wzorami określonymi w załącznikach do uchwały z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie wzorów urn wyborczych (M.P. poz. 312) link:http://pkw.gov.pl/515_2016_r/1/12855_Uchwala_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_z_dnia_21_marca_2016_r_w_sprawie_wzorow_urn_wyborczych z uwzględnieniem uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wzorów urn wyborczych, która rozszerza technologię sporządzania urn wyborczych link: http://pkw.gov.pl/515_2016_r/1/15204_Uchwala_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_z_dnia_11_kwietnia_2016_r_zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_wzorow_urn_wyborczych. Ponadto podczas wykonania urn wyborczych m. in.:
 • zaleca się:
 1. stosowanie uchwytów urny o trzech punktach podparcia lub uchwytów, które cała powierzchnią przylegają do boków urny,
 2. zagięcie górnych krawędzi boków do jej wnętrza, co usztywni konstrukcję urny
 • dopuszczalne jest:
 1. wykonanie zagiętych do wnętrza urny krawędzi otworu wrzutowego („kołnierza”), co usztywni konstrukcję wieka urny oraz ułatwi wyborcom wrzucanie kart do głosowania (po zwężeniu otwór wrzutowy nie może być węższy niż 1,5 cm),
 2. zastosowanie do zamknięcia i blokowania wieka urny:

- mechanizmów odciąganych (bez możliwości ich całkowitego wyjęcia) zamiast zakręcanych, pod warunkiem umieszczenia w ścianach bocznych i wieku urny otworów umożliwiających założenie plomby plastikowej lub metalowej,

- śrub wkręcanych (bez możliwości całkowitego wykręcenia) w nitonakrętki zamocowane w ścianach bocznych urny

3) należy wziąć pod uwagę, że liczba nitów służących do łączenia elementów urny wskazana we wzorach jest przykładowa, urna może być połączona większą ilością nitów; urna ma być wykonana w taki sposób, aby była trwała.

 1. W wykonaniu umowy Wykonawca zobowiązany jest do przeniesienia
  na Zamawiającego prawa własności wszystkich fabrycznie nowych urn wyborczych                         i wydania ich Zamawiającemu.
 2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą integralną część Umowy, z obowiązującymi przepisami, wymogami technicznymi, a także na warunkach określonych w Umowie oraz do wydania przedmiotu Umowy Zamawiającemu w terminie w niej wskazanym.
 3. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowej i terminowej realizacji Przedmiotu umowy.
 • 2

Termin realizacji Przedmiotu umowy do dnia 25 listopada 2018 r.

 • 3

Poza innymi obowiązkami wynikającymi z Umowy do obowiązków Zamawiającego należy:

 • Odebranie Przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego zgodności z wymaganiami określonymi w Umowie;
 • Terminowa zapłata wynagrodzenia za odebrany Przedmiot umowy.
 • 4
 1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z Umowy do obowiązków Wykonawcy należy:
 • Dostarczenie urn wyborczych o parametrach zgodnych z wymaganiami określonymi w Umowie;
 • Transport urn wyborczych na koszt i ryzyko Wykonawcy do Urzędu Miasta Brańsk;
 • Terminowa realizacja Przedmiotu umowy;
 • Zawiadomienie Zamawiającego o terminie dostawy;
 • Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie odbioru Przedmiotu umowy oraz w okresie rękojmi i gwarancji;
 • Informowanie Zamawiającego o zagrożeniach, które mogą mieć wpływ na tok realizacji zamówienia, jakość dostaw, opóźnienie planowanej daty realizacji przedmiotu umowy oraz do współdziałania z Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom;
 • Pełnienie funkcji koordynacyjnych i nadzorczych w stosunku do dostaw realizowanych przez podwykonawców.
 1. Obowiązki Wykonawcy określone w ust. 1 zostaną wykonane jego staraniem i na jego koszt.
 • 5
 1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w § 1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……….. złotych netto (słownie:………..) + obowiązujący podatek VAT w wysokości …….. % tj. ……… złotych brutto (słownie:………………………….).
 2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu umowy.
 3. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym
  do wystawienia faktury VAT.
 4. Zamawiający za wykonanie Przedmiotu umowy dokona jednorazowej płatności
  na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej Zamawiającemu faktury VAT.
 5. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie sporządzony przez Wykonawcę
  i podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru Przedmiotu umowy, sporządzony po przeprowadzeniu odbioru końcowego.
 6. Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za termin dokonania płatności uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
 7. Fakturę VAT należy wystawić na: Miasto Brańsk, 17-120 Brańsk, ul. Rynek 8, NIP: 5432069834.
 8. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uchybień w doręczonej fakturze VAT, termin zapłaty wynagrodzenia ulega przedłużeniu o okres, w którym Wykonawca usunie stwierdzone uchybienia.
 • 6
 1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.
 2. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie dostarczenie urn wyborczych do siedziby Zamawiającego oraz sprawdzenie poprawności ich wykonania przez Zamawiającego.
 3. Dokumentem stwierdzającym wykonanie Przedmiotu umowy jest protokół końcowego odbioru, podpisany przez obie Strony i stwierdzający należyte wykonanie Przedmiotu umowy.
 4. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający odmówi odbioru końcowego do czasu ich usunięcia, a wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni. Do potwierdzenia należytego usunięcia wad lub usterek zapisy pkt. 1,3 oraz 4 stosuje się odpowiednio.
 5. W razie nieusunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwaranci jakości i rękojmi za wady oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.
 6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim podczas lub w związku z wykonaniem Przedmiotu umowy przez wykonawcę.
 7. W przypadku powstania sporu w związku z ww. szkodami, Wykonawca zobowiązuje się pokryć szkody wobec osób trzecich.
 • 7
 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca jest obowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości:
 • za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu przedmiotu umowy w wysokości 50,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego,
 • za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 50,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek.
 • za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1.
 1. Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
 2. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, każda ze Stron może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
 3. Zamawiający zastrzega możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
 4. Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, nie może zbyć na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.
 • 8
 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy:
  • Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje przez okres co najmniej 5 dni pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;
  • Termin realizacji przedmiotu umowy zostanie przekroczony bez uzasadnionych przyczyn przez Wykonawcę o co najmniej 3 dni w stosunku do terminu zakończenia prac określonych w Umowie;
  • Wykonawca realizuje Przedmiot umowy w sposób niezgodny z niniejszą Umową,
   lub wskazaniami Zamawiającego;
 2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno być stwierdzone pismem.
 • 9
 1. Wykonawca może powierzyć zgodnie z ofertą wykonawcy, wykonanie części Przedmiotu umowy podwykonawcy.
 2. Wykonawca oświadcza, że następująca część Przedmiotu umowy zostanie wykonana:

     przez podwykonawców …………………………………………………………………

 1. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności
  za wykonanie obowiązków wynikających z Umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.
 2. W przypadku powierzenia części realizacji Przedmiotu umowy podwykonawcom Wykonawca do faktury VAT obowiązany jest dołączyć potwierdzenie zapłaty podwykonawcy.
 • 10
 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na każdą urnę wyborczą na okres 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru Przedmiotu umowy.
 2. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty powiadomienia przez Zamawiającego. Zgłoszenie następować będzie za pośrednictwem e-mail.
 3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia urn wyborczych zastępczych o identycznych parametrach na okres naprawy, jeżeli naprawa wystąpi w dzień wyborów. Naprawy niewymagające specjalistycznego sprzętu będą dokonywane w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
 4. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości.
 5. Wykonawca udziela zamawiającemu rękojmi za wady na okres równy udzielonej gwarancji jakości.
 6. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu Przedmiotu umowy również po okresie gwarancji jakości, jeżeli Zamawiający zawiadomi wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji jakości.
 7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
 • 11
 1. Zmiany Umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Strony nie przewidziały w chwili zawierania Umowy. Okoliczności te nie mogą być wywołane przez którąkolwiek ze Stron, ani nie mogą być przez Strony zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż (i) umowa nie może być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą Stronom bądź jednej ze Stron lub niemożność osiągnięcia celu Umowy albo też (i) wykonanie Umowy będzie istotnie utrudnione dla jednej bądź obu jej Stron. Okoliczności powyższe odnosić się mogą w szczególności do:

- wystąpienia zmian stanu prawnego, w tym w szczególności przepisów podatkowych,

- działań i zaniechań organów władzy publicznej, w tym zmiany urzędowych interpretacji przepisów dot. realizacji i finansowania Przedmiotu umowy,

- powszechnej niedostępności surowców bądź materiałów.

 1. W sytuacjach określonych w ust. 1. Strony, mając na uwadze poszanowanie wzajemnych interesów, zasady równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodny zamiar wykonania Przedmiotu umowy, określą w niezbędnym zakresie wpływ powyższych okoliczności na dotychczasowe prawa i obowiązki.
 2. Niezależnie od postanowień ust. 1 i 2, Strony dopuszczają możliwość
 • zmian redakcyjnych Umowy oraz
 • zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, jak również
 • zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy.

W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do Umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też, kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji Przedmiotu umowy.

 • 12
 1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.
 • 13

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i trzy dla Zamawiającego.

……………………………                                                               …………….……………
       WYKONAWCA                                                                              ZAMAWIAJĄCY