Informacja o kontroli segregacji odpadów.

W przypadku stwierdzenia, że odpady zbierane są niezgodnie ze złożoną deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel zostanie pouczony jak należy prawidłowo segregować odpady oraz otrzyma ulotkę informacyjną. Jako dowody potwierdzające nieprawidłową segregację mogą posłużyć np. zdjęcia wykonane przez kontrolującego oraz sporządzona przez niego notatka.

Kolejne naruszenie zasad segregacji będzie skutkowało wszczęciem postępowania w sprawie naliczenia wyższej opłaty jak za odpady zmieszane (niesegregowane), czyli 25 zł od osoby zamieszkującej.

W związku z powyższym, aby uniknąć wyższej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy Miasta Brańsk, którzy zadeklarowani, że będą segregować odpady, a tego nie robią, powinni dostosować się do obowiązku selektywnego zbierania odpadów.

Prawidłowa segregacja odpadów ma wpływ na zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych (niesegregowanych), co przekłada się na zmniejszenie ponoszonych kosztów przez gminę. Im większą ilość odpadów zmieszanych odbiera firma, tym wyższe są koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi a także stawki opłat za odpady dla mieszkańców.

W sytuacji, w której wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pozwolą na sfinansowanie ustawowo określonych kosztów będzie konieczność do podniesienia stawki opłaty.

Pamiętajmy, że od jakości segregacji odpadów zależy wysokość opłat, które ponoszą mieszkańcy za ich zbiórkę i zagospodarowanie.

Przypominamy również o obowiązku zmiany deklaracji w sytuacji kiedy nastąpiła zmiana danych np. zmiana liczby osób w gospodarstwie domowym (narodziny, śmierć, wyjazd, zmiana miejsca zamieszkania) - właściciel nieruchomości, użytkownik lub zarządca zobowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany. W przypadku braku wywiązania się z obowiązku zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Link do Artykułu o prawidłowej segregacji odpadów:

https://drive.google.com/file/d/1EOBjtEUZ4UdpfNq2sOGqLfHq5KWv5cbY/view?usp=sharing

      Burmistrz Miasta Brańsk

/-/ Eugeniusz Tomasz Koczewski