Ogłoszenie Burmistrza Miasta Brańsk w sprawie konsultacji społecznych

 

protokół konsultacji

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Brańsk 

z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie konsultacji społecznych 

Na podstawie Uchwały Nr III/5/10 Rady Miasta Brańsk z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi lub radami działalności pożytku publicznego oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji, Burmistrz Miasta Brańsk, ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Brańsk w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Brańsk w roku 2020”. 

Projekt Uchwały

Formularz zgłoszeniowy

I. PRZEDMIOT KONSULTACJI 

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miasta Brańsk w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Brańsk w roku 2020

II. TERMIN PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI 

21 dni od dnia zamieszczenia informacji o konsultacjach na stronie internetowej Urzędu Miasta Brańsk oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację programu

III. FORMA KONSULTACJI 

Konsultacje będą przeprowadzone w formie umieszczenia projektu uchwały i formularza zgłaszania opinii na stronie internetowej Urzędu Miasta Brańsk http://www.bransk.podlaskie.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.um.bransk.wrotapodlasia.pl. Dokumentacja dotycząca konsultacji społecznych w formie drukowanej dostępna będzie w Referacie Budownictwa Mienia Komunalnego Planowania Przestrzennego Ochrony Srodowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Brańsk, przy ul. Rynek 8 pok. Nr 3

IV. MIEJSCE KONSULTACJI 

Wypełnione formularze zgłaszania opinii można przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby Urzędu Miasta Brańsk, ul. Rynek 8, 17 120 Brańsk, Sekretariat (pok. Nr 1 w godz. poniedziałek 7.30-17.00, wtorek - czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: um.bransk@bransk.podlaskie.pl

V. STANOWISKO MERYTORYCZNE

Wyjaśnień w sprawie projektu programu i konsultacji udziela Kierownik Referatu Budownictwa Mienia Komunalnego Planowania Przestrzennego Ochrony Środowiska i Rolnictwa pok. 3, tel. 85 7375005 w. 30 oraz Pani Magdalena Sycewicz, pok. 3, tel. 85 7375005 w. 30.